HomeSmart Economy / Smart Living

Smart Economy / Smart Living

Visie
Projecten
Investeren en subsidies 
Lobby

Visie
Onze ambitie is om te ‘groeien, maar dan in kwaliteit’. Daar hoort een ander verdienmodel bij. We willen samen met het Rijk en de provincie tot dit nieuwe verdienmodel komen. Smart living en Smart economy zijn hierbij onze leidende principes.

Bekijk hier de Achterhoek Visie 2030

Smart Living
Smart living gaat over kwaliteit van leven en wonen, die zich uitstrekt van goede en betaalbare woningen tot hoogwaardige zorg en onderwijs en uitstekend vervoer.
Inwoners geven in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek, (AWLO, 2017) een score van 7,8 aan leefbaarheid in de regio (hoger dan het landelijk gemiddelde). We willen dat dit in 2022 een 8,0 is.

Smart Economy
Smart Economy vormt samen met Smart Living de basis voor een krachtige Achterhoek: we streven naar het versterken van de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar).

Onze aanpak sluit aan op het Klimaatakkoord, de Nationale woonagenda 2018-2021, Retailsdeals, Beter Benutten en Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS).

Projecten

Hier vindt u het overzicht van de projecten van alle Thematafels en hier vindt u de projecten die zijn goedgekeurd in december 2019.

Investeren en subsidies
Ook investeren in de Achterhoek doen we samen. Door onze inzet, het samen ontwikkelen van plannen maar ook door financieel bij te dragen aan projecten. Daarnaast zoeken we steeds naar cofinanciering door andere partijen. Initiatiefnemers zoeken partners en dragen zelf financieel bij.
Kansen en mogelijkheden:

  • Regionaal investeringsfonds om massa te kunnen maken
  • Provincie is partner, (h)erkent de opgave van de Achterhoek en is bereid hierin te investeren.
  • Vanuit de Gebiedsopgave heeft de provincie 11,5 miljoen gereserveerd voor de Achterhoek. Hiervan is in de periode 2015-2018 al ruim 7 miljoen naar projecten gegaan.
  • Vanuit sectorale budgetten komen bijdragen aan projecten die passen binnen onze ambitie, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, steengoed benutten en dubbel spoor.
  • Het Rijk is partner, (h)erkent onze opgave en is bereid hierin te investeren. Vanuit de Regio-envelop investeert het Rijk in 2019-2021 20 miljoen in de Achterhoek.
    Lees de Samenvatting Regio Deal Achterhoek.

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het Aanvraagformulier projecten in.

Europese subsidieprogramma’s
De Achterhoek heeft sinds 2016 de LEADER-status. Voor de periode 2016-2022 is een bedrag van 7 miljoen beschikbaar  voor cofinanciering van projecten. Hiervan is in de periode 2016-2018 bijna 3 miljoen besteed. Voor grensoverschrijdende projecten doen wij een beroep op bijvoorbeeld Interreg-subsidies.

Bovenstaande betekent niet dat we stil zitten. Zo zijn op voor mobiliteit veel meer investeringen nodig; dat is een zaak van lange adem. Ook benutten we nog niet alle cofinancieringsmogelijkheden die er bijvoorbeeld Europa biedt. We zullen dus doorgaan met het maken van plannen, investeren in onze relaties en een effectieve lobby.

Lobby
We behartigen de gezamenlijke belangen van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij provincie, Rijk en EU. De inhoudelijke keuzes voor onze lobby komen vanuit de nieuwe samenwerkingsstructuur.
We dragen gezamenlijke standpunten uit, zijn aanspreekpunt en contractpartner voor derden, verwerven (subsidie)middelen en onderhouden grensoverschrijdende betrekkingen.
Om de relaties te onderhouden en verstevigen, organiseren we werkbezoeken voor bewindslieden en laten we hen tijdens speciale evenementen genieten in de Achterhoek. Tweede Kamerleden bieden we jaarlijks een Achterhoeks Lentediner aan in Nieuwspoort. Ook is er altijd een Achtehoekse delegatie aanwezig tijdens de jaarlijkse Open Days for Cities en Regions in Brussel.