Smart governance

In de Achterhoek werken overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties intensief samen in een unieke triple helix-structuur. Doel hiervan is slagkracht en besluitvaardigheid om de regio (economisch) sterk te houden.

HomeSmart governance

 

In de  Achterhoek werken we op een vernieuwende wijze samen. De overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven gezamenlijk sturing aan de ontwikkeling van de Achterhoek. Doel is een krachtige regio die snel en besluitvaardig samenwerkt om de Achterhoek (economisch) sterk te houden.

Wat we willen bereiken staat in onze Visie2030.

Hoe we daarin samenwerken hebben we formeel vastgelegd in de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
We werken vanuit gelijkwaardigheid en collegiale verantwoordelijkheid. Waarbij vertrouwen in elkaar de basis is. Alle partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succesvol functioneren en zullen gezamenlijk evalueren en bijsturen waar nodig.

In de Achterhoek Raad zitten alle politieke partijen van de zeven aangesloten gemeentes. Zij benoemen de kaders en thema’s voor de Achterhoek Board.
In de Achterhoek Board zitten tien bestuurders uit bedrijfsleven, gemeentes, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector. Zij zetten samen de koers uit.
De voorzitter van de Achterhoek Raad en de Achterhoek Board is tevens de voorzitter van Regio Achterhoek.
Op zes Thematafels werken we samen aan de inhoud en realisatie van onze visie.

Ontmoeten en peilen

De Achterhoek  Raad komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen geven de leden van de Achterhoek Raad richting, nemen ze besluiten en gaan ze in gesprek met de Achterhoek Board.
Circa vijf keer per jaar is er een Achterhoekdag. Op deze dagen komen alle Thematafels en de Achterhoek Board op dezelfde locatie samen. Naast de reguliere vergaderingen is er dan een gezamenlijke lunch.
Circa twee keer per jaar peilen wij de mening van onze inwoners over een actueel vraagstuk. Dit doen wij met een een digitaal Achterhoekpanel, waaraan alle inwoners kunnen deelnemen. Het panel heeft nu (2019) al ruim 4000 leden.

 

En Regio Achterhoek
Regio Achterhoek voert de regie op de algehele samenwerking. Ze zorgt voor inhoudelijke voorbereiding van Raad, Board en Thematafels, adviseert daarin en organiseert ontmoetingen.  Ook advisering en uitvoerende taken op het gebied van lobby en subsidies behoort tot de taken van Regio Achterhoek.
De zeven gemeenten vormen het algemeen bestuur van Regio Achterhoek. Tegelijkertijd maken zij ook deel uit van de nieuwe samenwerkingsvorm waarin provincie, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen aan het stuur staan.

De financiële aansturing en verantwoording ligt formeel bij het algemeen bestuur (begroting, jaarverantwoording) en loopt via de individuele gemeenteraden. De Achterhoek Board heeft echter een belangrijke rol voor wat betreft de financiële aansturing en verantwoording van projecten. Het gaat dan om het investeringsbudget en inzet van externe middelen. De Board geeft hierover een zwaarwegend advies af aan het algemeen bestuur, die formeel besluit. De Achterhoek Board heeft wel de verantwoordelijkheid om de Achterhoek Raad hierover te consulteren.

Wat doet de Achterhoek Raad?

Raadsleden van alle partijen uit de zeven gemeenten sturen aan de voorkant op de inhoudelijke agenda en de jaarplannen. Samen bepalen we de globale koers voor de Achterhoek.

> meer over de Achterhoek Raad

Wat doet de Achterhoek Board?

De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s (ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden) uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.

> meer over de Achterhoek Board

Achterhoek Thematafels

Aan zes bestuurlijke thematafels werken we samen aan de inhoud. Doel is de Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te maken. In de thematafels zit de energie om projecten daadwerkelijk, breed bedragen, voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Niet alleen de dingen goed doen, maar vooral de goede dingen doen waar de hele Achterhoek van profiteert.

Ruim honderd bestuurders zijn in de Thematafels aan de slag voor onze inwoners, waar wij het allemaal voor doen. Ieder is er vanuit zijn eigen expertise op gericht om samen die dingen te doen die bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek. De Thematafels hebben samen met de Achterhoek Board de Visie 2030 opgesteld. Hierin staan de ambities en doelen.  De Thematafels werken aan het initiëren en uitvoeren van projecten om de Visie 2030 te realiseren. De Thematafels gaan op inhoud het gesprek aan met de leden van de Achterhoek Raad en leggen verantwoording af aan de Achterhoek Board.

 

> meer over de Thematafels

Ambassadeurs

Bekijk hier alle Achterhoek ambassadeurs

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek voert de regie op de algehele samenwerking en zorgt ervoor dat de Achterhoek Agenda2030, de jaarplannen en bijbehorende investeringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Ze adviseert Board en Raad over de lobby en subsidies en levert hiervoor ook capaciteit.

> meer over de Regio