Achterhoek Raad voor de tiende keer vergaderd

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 4 oktober alweer voor de tiende keer én kwam na ruim anderhalf jaar weer live bijeen. Vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de zeven gemeenten vormen de Achterhoek Raad, samen bepalen zij de koers voor de Achterhoek. Na een feestelijke ontvangst, startte de vergadering met onderwerpen als de N18, Achterhoeks deelvervoer en Achterhoek Gezond.

Updates en vragen
De gezamenlijke PvdA-fracties stelden de vraag of de Achterhoek Board zich kon vinden in een debat over de uitwerking van de vastgestelde Regionale Energiestrategie (RES) in de komende vergadering van de Achterhoek Raad. Zodat meer begrip kan ontstaan voor politieke verschillen van inzicht tussen gemeenten, ervaringen uit te wisselen zijn en zoekgebieden, die op grond van meerdere gemeenten liggen, onderwerp van gesprek kunnen zijn. Boardlid Anjo Bosman gaf aan dat deze rol en acties bij de stuurgroep RES liggen. Bovendien doen ook gemeente Montferland, Waterschap Rijn & IJssel en provincie Gelderland mee aan de RES, die niet vertegenwoordigd zijn in de Achterhoek Raad. Andere fracties steunen het idee van de PvdA-fracties, het onderwerp krijgt mogelijk toch een vervolg, aangezien de Achterhoek Raad over haar eigen agenda gaat.

De Achterhoek Board informeerde de raad over het tekort aan mensen op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling binnen de gemeenten, waardoor woningbouwaanvragen in het gedrang komen. Ted Kok van de Board tipte dat er een provinciale regeling voor extra handen is, waar nog niet alle gemeenten gebruik van maken. Daarnaast wordt onderzocht of trainees zijn in te zetten en of een Achterhoekse flexpool kan starten. Vervolgens koppelde Ted Kok de raad terug over de stand van zaken om te komen tot een verbrede N18. “Het Rijk en de provincie hebben de aanpak van de weg helaas nog niet zo hoog op de prioriteitenlijst staan als wij. Onze inzet blijft onvermoeibaar. Een datum voor wanneer het traject van start gaat, is helaas nog niet te noemen. Realisatie in 2040 is wat wij als regio nog steeds nastreven en waar wij ons hard voor maken. We kunnen het niet alleen, we hebben de beide overheden nodig.” De mogelijkheid om een koppeling te maken met andere beleidsterreinen zoals wonen en werkgelegenheid wordt aangegrepen. Waarmee ingezet wordt op meer voet aan de grond voor ‘de aorta’ van de Achterhoek, zoals de weg tijdens de raad meermaals werd genoemd. Meerdere fracties waren teleurgesteld in de voortgang en wezen op het belang van reguliere terugkoppeling, toezegging volgde door de Board met eens per half jaar en direct bij doorbraken.

Presentaties Achterhoeks deelvervoer, 8RHK Gezond, Circulaire landbouw en Droogte
Volgens de Visie2030 zet 8RHK ambassadeurs in op duurzaam vervoer voor iedereen die in of door de Achterhoek wil reizen. Boardlid Ted Kok en projectleider Jurgen Rutgers van de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie (i.o.) en thematafellid Mobiliteit & Bereikbaarheid namen de raad mee in de vergaande mogelijkheden van MaaS (Mobility as a Service).  Daarmee is een ‘ketenreis’ te boeken van het ene vervoermiddel naar het andere vervoermiddel, via één betaalsysteem. “Een overzichtelijk soort 9292OV maar dan voor alle wielen in de Achterhoek die je ergens kunnen brengen. Zonder winstoogmerk en voor iedereen toegankelijk, dus ook voor vervoer met rolstoel en duofietsen die we bijvoorbeeld toe willen voegen.” De raad gaf complimenten voor het goed op koers zijn met dit mobiliteitsplan.

Renée Wilke gaf namens de Achterhoek Board een toelichting over 8RHK Gezond, dat via het kavelmodel van HealtKic als eerste regio in Nederland gezondheid anders gaat organiseren. Zodat goede zorg ook betaalbaar en beschikbaar blijft in de toekomst. Meerdere raadsleden stonden op met vragen en suggesties die worden meegenomen in de uitwerking door de stuurgroep van 8RHK Gezond, waar Renée Wilke deel van uitmaakt. Renée: “Het is een complexe transformatie, het kan best dat we niet in de hele Achterhoek beginnen. We moeten ergens beginnen, dat kan dus ook gemeente x, y of z zijn. Eerste doelgroepen die aan bod komen zijn veerkrachtige ouderen en weerbare jongeren.”

Boardlid Anjo Bosman gaf tot slot een presentatie over Circulaire Landbouw en Droogte. Inspelend op de actualiteit; de uitdaging die droogte de afgelopen drie jaar heeft meegebracht voor de sector.  Verschillende rollen en samenwerkingen die er zijn in de Achterhoek voor aanpak van droogte kwamen aan bod. Zoals met het Waterschap, proefboerderij de Marke en Natuurinclusieve landbouw met VALA.

De presentaties zijn hier te bekijken.

De vergadering is terug te kijken via de livestream.