Achterhoek Board

De Achterhoek Board is het gezicht van de Achterhoekse samenwerking. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden uit de Achterhoek en een vertegenwoordiger van provincie Gelderland.

Wat doet de Achterhoek Board?

Opstellen en realiseren Achterhoek Visie 2030

De Board zet zich in voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek zoals deze staat beschreven in de Achterhoek Visie 2030: het kompas voor de Achterhoek met onze ambities en doelen waar de Board op vaart. De Board bereidt de inzet van middelen op hoofdlijnen voor (bijvoorbeeld via de Regio Deal) en ziet toe op de voortgang van het realiseren van de visie aan de hand van zes thema’s. Inhoudelijk laat de Board laat zich voeden door de zes thematafels, stuurt waar nodig bij en legt verantwoording af aan de Achterhoek Raad. Ook legt de Board het jaarlijkse Uitvoeringsplan ter vaststelling voor aan de Achterhoek Raad.
Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van 8RHK ambassadeurs werd in september 2023 een jubileumkrant uitgebracht met daarin onder andere vijf Boardleden aan het woord: Mirjam Koster-Wentink, Arthur Jansen, Els Birkenhäger, Mark Boumans en secretaris-directeur Saar Veneman.

Aanspreekpunt, intermediair en verbinder

De Board is aanspreekpunt voor de leden van de thematafels en schakelt voortdurend tussen hen en de Achterhoek Raad. Ze zet zich in om het samenwerkingsproces in de Achterhoek goed te laten verlopen en verbindt partijen in en ook buiten de Achterhoek.
De Board coördineert samen met het algemeen bestuur van Regio Achterhoek de Achterhoekse lobby bij provincie, Rijk en Europa. Boardleden dragen het positieve verhaal van de Achterhoek uit, het bijzondere potentieel en de ambities: “Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit”.

Agenda


Samenstelling Achterhoek Board
De Board heeft elf leden, waarvan het algemeen bestuur van Regio Achterhoek er drie voordraagt. Gedeputeerde Staten van Gelderland dragen uit hun midden één Boardlid voor en VNO-NCW Achterhoek, SIKA en Bouwend Nederland Oost dragen samen drie ondernemers voor. Vanuit de maatschappelijke organisaties draagt het Achterhoeks corporatie overleg (ACO) één kandidaat voor. De zorginstellingen en onderwijsinstellingen dragen ieder ook één kandidaat voor.
De voorzitter van Regio Achterhoek is tevens voorzitter van de Achterhoek Board. De secretaris-directeur van Regio Achterhoek is tevens secretaris van de Achterhoek Board. De Achterhoek Raad benoemt de leden van de Board en gaat daarbij uit van vertrouwen.

De Board komt circa tien keer per jaar bijeen.

Arthur Jansen

Vicevoorzitter Achterhoek Board, Linking pin thematafels Mobiliteit & Bereikbaarheid en De Gezondste Regio en Managing Director at AWEJA Railsystemen BV
arthur@aweja.nl

Bart Porskamp

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Circulaire Economie & Energietransitie en Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lid thematafel Circulaire Economie & Energietransitie en wethouder Oost Gelre
b.porskamp@oostgelre.nl

Emmeke Gosselink

Lid Achterhoek Board, vz Stuurgroep Ruimtelijk Perspectief Achterhoek (RPA), Achterhoek Monitor, lid thematafel Wonen & Vastgoed en wethouder Bronckhorst
e.gosselink@bronckhorst.nl

Helga Witjes

Lid Achterhoek Board, gedeputeerde provincie Gelderland

Henk Tappel

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels Smart werken & Innovatie en Circulaire economie & Energietransitie, lid thematafel Smart werken & Innovatie en algemeen directeur Bronkhorst High-Tech
h.tappel@bronkhorst.com

Lid 8RHK Board namens woningbouwcorporaties VACANT


Mark Boumans

Voorzitter dagelijks- en algemeen bestuur Regio Achterhoek, voorzitter Achterhoek Board, voorzitter Achterhoek Raad, burgemeester Doetinchem
m.boumans@doetinchem.nl

Mirjam Koster – Wentink

Vicevoorzitter Achterhoek Board, linking pin thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt, Voorzitter College van Bestuur Graafschap College
m.koster@graafschapcollege.nl

Renée Wilke

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafels De Gezondste Regio en Onderwijs & Arbeidsmarkt, lid thematafels De Gezondste Regio en Onderwijs & Arbeidsmarkt, lid Raad van Bestuur Sensire
r.wilke@sensire.nl

Saar Veneman

Secretaris Achterhoek Board en directeur 8RHK ambassadeurs
s.veneman@8RHK.nl

Ted Kok

Lid Achterhoek Board, linking pin thematafel Wonen & Vastgoed, lid thematafel Wonen & Vastgoed, agendalid thematafel Smart werken & Innovatie en wethouder Aalten
t.kok@aalten.nl

Vicevoorzitter 8RHK Board namens ondernemers VACANT


Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Wilma Stortelder, tel. +31 6 380 665 15, of met secretaris-directeur Saar Veneman, tel. +31 6 1414 4440.