De Achterhoek zorgt voor morgen

Stelt u zich eens voor dat het 2025 is. Hoe ziet u zichzelf over 10 jaar? Woont u dan nog in hetzelfde huis op dezelfde plek? Woont u nog helemaal zelfstandig of heeft u misschien zorg of ondersteuning nodig?

Voor veel mensen zijn deze vragen lastig te beantwoorden op het moment dat zij volop in het leven staan en nog weinig beperkingen kennen. De praktijk laat zien dat mensen vaak pas over deze vragen gaan nadenken en in actie komen als het eigenlijk al te laat is. Door de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, worden steeds meer mensen oud in hun eigen woning. Dit neemt in de toekomst alleen maar verder toe, ook onder groepen met beperkingen en behoefte aan ondersteuning. Hoe kunnen we mensen op tijd laten nadenken over de toekomst? Wat zijn de randvoorwaarden voor het langer zelfstandig thuis wonen en hoe kunnen deze gerealiseerd worden? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid?

Project

Deze vragen staan centraal in het project “De Achterhoek zorgt voor morgen”, dat onderdeel is van de Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek 2020 (programma Wonen). Het project, waarvan nu de eindrapportage klaar is, is in 2013 ingediend door de regio als experiment binnen het landelijke actieprogramma bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgevoerd door Platform31.

Twee pilots

Achterhoek-zorgt-voor-morgen_illustratie_wat-heb-je-straks-hier-nodig
Illustratie gemaakt tijdens startbijeenkomst “Een Leven lang wonen in Bronckhorst-West” (2015). © Frank Los

Om ervaring in de praktijk op te doen, startten in 2015 twee pilots: ‘Een leven lang wonen in Bronckhorst’, rondom intramurale voorzieningen en ‘Schöneveld seniorvriendelijk; een wijk voor iedereen’, rondom zelfstandig wonen met dementie. Beide pilots waren al aan het begin van het project vastgesteld, op basis van ideeën die bij de regio en betrokken stakeholders leefden. In gesprek met bewoners bleek niettemin al snel dat zij heel andere wensen en perspectieven hebben dan professionals. Wonen en zorg is voor burgers een te abstract begrip, lokale behoeften liggen vooral bij ontmoeting en welzijn. Aan deze inzichten wordt in 2016 vervolg gegeven. *

Opbrengst

Hoewel de pilots nog doorlopen, zijn de resultaten van “De Achterhoek zorgt voor morgen”, opgetekend in een eindrapportage. Deze beschrijft het proces van de afgelopen drie jaar en de opbrengsten van het traject in de Achterhoek. Dit betreft vooral het verkennende en aanjagende aspect.
Daarnaast wordt de verbinding gelegd met een aantal andere initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio. De belangrijkste lessen zijn voor de instituties, in het bijzonder de overheid. Zo leren de pilots dat professionals beter moeten aansluiten bij de leefwereld van burgers en de overheid haar regierol dient los te laten. *

>> Lees de volledige eindrapportage “De Achterhoek zorgt voor morgen”.

* Bron alinea’s: Van meer naar beter.