HomeAmbassadeursDaniël van der Donk
portrait_14756

Daniël van der Donk

Medewerker 8HRK ambassadeurs
Programmaregisseur Mobiliteit en Bereikbaarheid

portrait_13082

Dorien van der Meer

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur de Gezondste Regio

Gezondheid is meer dan een gezond lijf en een optimistische geest. Het gaat ook over zingeving en je verbonden voelen met anderen. Persoonlijk heb ik ervaren hoe veerkrachtig een mens kan zijn; en dat mensen om je heen het verschil kunnen maken.

De keuzes van vandaag hebben gevolgen voor overmorgen. Hoe we nu samenleven, eten, bewegen en omgaan met de dingen die op ons afkomen bepaalt voor een deel  onze gezondheid over twintig jaar. Vanuit die gedrevenheid zet ik me in voor De Gezondste Regio, de Achterhoek!

portrait_14682

Rob Jaspers

Voorzitter Thematafel Gezondste Regio
Voorzitter Raad van Bestuur GGNet

Je eigen leven, dat leef je vooral sámen. Contact met anderen is wat ons mens maakt. Daarom vind ik het heel belangrijk dat iedere inwoner in de Achterhoek kan meedoen. Ongeacht zijn beperking of ziekte. Gezond zijn helpt daarbij. Je fit voelen nog meer. Ik wil van harte mijn steentje bijdragen om van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te maken. Dat de inwoners van de Achterhoek zich fit voelen, minder zorg nodig hebben en mee kunnen doen.
Dat doen we door specialistische behandeling te verschuiven naar slimmere zorg, door in te zetten op voorkomen van ziekten en door zorg en welzijn te verbinden over de grenzen van organisaties heen. Zo gaan we van ziekte en behandeling, naar gezondheid, preventie en leefstijl. Slimme technologie helpt daarbij, om te zorgen dat goede, slimme gezondheidszorg beschikbaar is voor alle Achterhoekers. Ook in 2030.

Naast voorzitter van de Thematafel Gezondste Regio ben ik bestuurder van GGNet, de aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Achterhoek en Oost-Veluwe.

portrait_15560

Nikki Dijkstra

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmamedewerker Smart werken & Innovatie

portrait_17115

Bart Smit

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

Als bestuurder van de huisartsen organisatie HOOG ben ik nauw betrokken bij dit mooie project. Vanuit mijn ervaring in een vergelijkbaar project in het Groene Hart heb ik inzicht gekregen in de kracht van het samenwerken tussen het sociaal domein en de zorg. Nieuwe wegen en oplossingen vinden die bijdragen aan zingeving, bestaansrecht en gezondheid van de burger in zijn of haar omgeving. Samenwerken en anders organiseren zijn daar sleutel woorden in die gaan leiden tot mooie resultaten. Het is va zelfsprekend dat de huisartsenzorg er midden instaat en graag bijdraagt aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek. ​

 

portrait_17117

Antoinette Meys

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

“Vanuit Zorgbelang Inclusief willen wij graag meewerken aan het realiseren van een Gezonde Achterhoek. Onze inbreng is het versterken van de participatie van inwoners – in welke rol dan ook. We zoeken de stem op van burgers die een initiatief nemen om hun eigen omgeving leefbaarder te maken, van cliënten in zorg en welzijn die hun invloed en regie willen versterken en van alle Achterhoekers die een steentje willen bijdragen. Want een Gezonde Achterhoek maak je samen met inwoners, ondernemers, overheden, onderwijs en organisaties zoals verenigingen, werkgroepen, dorps- en wijkraden, dorpshuizen en ontmoetingsplekken. Samen d’ran!”

portrait_12979

Wesley van Aalten

Vanuit mijn rol als Relatiemanager Strategie & Omgeving binnen Alliander neem ik zitting in de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek. Mijn doel: komen tot een RES die maakbaar en betaalbaar is, en ruimtelijk is in te passen. Dit, door middel van het inbrengen van kennis over het energienetwerk en slimme ontwerpprincipes, en het voeren van het juiste dialoog en nauwe samenwerking met partners binnen de regio Achterhoek.

portrait_13066

Jurgen van Ast

Samenwerking is de kracht van de Thematafel. Achterhoekers fijner laten werken in de Achterhoek, is mijn drijfveer.
Door het bedrijfsleven bekender te maken kunnen we het onderwijs en de arbeidsmarkt hier beter op aansluiten.

portrait_15955

Jacqueline Baardman

Lid Thematafel ‘De Gezondste Regio’

“Bij GGD NOG staat de gezondheid van de inwoners centraal. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het accent ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Hierbij is ook de sociale en fysieke omgeving waarin mensen leven van belang. Mensen kunnen zelf ook iets doen om gezond te blijven, bijvoorbeeld door gezond te bewegen, te eten, te drinken.  Samen met de partners van de Gezondste Regio willen wij het voor de inwoners van de Achterhoek gemakkelijker maken om gezonde keuzes te maken. Zowel op individueel als op groepsniveau.”

portrait_14739

Stef Beumer

Lid Thematafel Gezondste Regio.
Eigenaar van O4 Wheelchairs in Varsseveld.

Langdurig, statisch zitten creëert veel gezondheidsschade, Voorkom dat zitten het nieuwe roken wordt. Dynamisch zitten vermijdt lichaamsschade. Wij scannen houding en beweging  met 3d-meter  en bouwen het zitmiddel – stoel of rolstoel – volgens CAD-CAM-technologie.

Als Achterhoek Ambassadeur betrokken bij het thema ‘Vitale Collega’.  Hier hebben we aandacht voor gezondheid en werkplezier op de werkvloer. Dit doen we door onder andere werkplekken en kantines gezond te maken, en door het ‘lunchwandelen’ te bevorderen. De bedrijven in de Achterhoek kunnen zo concurreren met andere landsstreken en landen door een vitale en sportieve beroepsbevolking.

portrait_623

Karel Bonsen

Gemeenten kunnen veel zelf, maar op een aantal terreinen is samenwerking efficiënter. Samenwerking met andere gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De komende 10 jaar hebben we in de Achterhoek 27.000 extra werknemers nodig. Willen we (jonge) werknemers behouden en aantrekken, dan moeten we ze goed faciliteren op het gebied van wonen, bereikbaarheid, voorzieningen, en onderwijs. Aan dat laatste element wil de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage leveren.

portrait_13467

René Buiting

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Programmaregisseur Smart werken & Innovatie

Mijn naam is René Buiting. Ik ben 32 jaar geleden geboren in de Achterhoek; Doetinchem om precies te zijn. Nadat ik tijdens mijn studie en begin van mijn carrière in Nijmegen heb gewoond, ben ik vijf jaar geleden weer teruggekeerd naar mijn roots. Sinds september 2019 ben ik aan de slag als programmaregisseur Smart Werken & Innovatie bij 8RHK Ambassadeurs. In deze rol mag ik een klein onderdeel zijn van de grote plannen van onze thematafel; Een sterk en innovatief ondernemingsklimaat, een stijgende arbeidsproductiviteit en vooral versterken van waar wij in de Achterhoek al zo goed in zijn. Sinds mijn start valt hierbij vooral de daadkracht, energie, maar ook de bescheidenheid mij op. Mocht je iets onder de aandacht van de Thematafel willen brengen, vragen hebben of kennis willen maken dan hoor ik dat heel graag.

portrait_13477

Paul van Dun

Medewerker Achterhoek ambassadeurs
Programmamedewerker Mobiliteit en Bereikbaarheid

portrait_634

Sabine ten Holder

Als bemiddelaar voor banen in de Achterhoek ben ik trots op de bedrijven, en daarmee de werkgelegenheid, die onze mooie regio te bieden heeft. De bedrijven zelf zijn vaak te nuchter en bescheiden om zichzelf goed te profileren bij de werkzoekenden in onze streek, maar ook daarbuiten. In mijn functie bij Seesing Personeel – evenals in mijn rol bij de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt – wil ik er graag aan bijdragen om de Achterhoekse arbeidsmarkt meer zichtbaarheid te geven.

portrait_12981

Bas Hommmelink

portrait_12977

Pascal Kamperman

Lid Thematafel de Gezondste Regio

Als trotse Achterhoeker zet ik me in om ons sportlandschap toekomstbestendig te maken!
Ons grote verenigingsleven mag veel meer aandacht en waardering krijgen, want dát levert een belangrijke bijdrage aan onze leefbaarheid en cohesie. Als programmamanager van Achterhoek in Beweging maak ik sterk om samen te werken aan krachtige, levendige kernen, buurten en wijken in de Achterhoek met ruimte voor iedereen. Samen actief, Scholder an Scholder; zoals we dat hier kennen in onze Achterhoek.

portrait_15957

Chris Krabben

Lid Thematafel De Gezondste Regio
ICT ondernemer met Hibernis en CarePoint Nederland

Trots op de Achterhoek. Geboren en getogen in Winterswijk. In 2000, na mijn studie Bedrijfskundige Informatica in Deventer, de combinatie Zorg & ICT mogen ontdekken. Het zorglandschap zie ik als een omgeving waar gepassioneerde mensen zich inzetten om mensen zo goed mogelijk te helpen. Het mogen delen van mijn ervaring met (zorg)innovatie in deze sector zie ik daarom als een voorrecht.

Ons zorgstelsel kent vele uitdagingen en vraagt om creatieve, innovatieve en kwalitatieve oplossingen. De paradigmaverschuiving van curatieve naar preventieve zorg is er daar één van. Thematafel De Gezondste Regio is met het gezamenlijk transparant opstellen, uitdragen en uitvoeren van de regiovisie strategisch gezond bezig. Daar zet ik mij graag voor in.

portrait_13678

Bert Kuster

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Wethouder gemeente Oude IJsselstreek

Inwoners van de Achterhoek hebben in hun leven soms medische zorg of maatschappelijke hulp/ondersteuning nodig.
Ze komen dan bij tal van organisaties terecht die hier een rol in hebben. Denk o.a. aan: huisartsen, ziekenhuizen, zorgaanbieders en gemeenten.
Belangrijk is dat deze partijen elkaar goed kennen en weten te vinden en via de thematafel de “gezondste regio”.

Doel is dat de Achterhoekers hier iets van gaan merken, niet alleen op het gebied van het voorkomen van gezondheidsproblemen, maar ook hoe we in de toekomst op een effectieve manier ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij gaan oppakken.
Als plv. voorzitter van de thematafel wil ik hier graag een bijdrage aan leveren.

portrait_14751

Frans Langeveld

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Lid Thematafel Circulaire economie en Energietransitie

Wethouder gemeente Doetinchem

Begonnen vanuit een gezondheidszorg opleiding constateerde ik dat een gezond en zinvol leven de belangrijkste bijdrage levert aan het welzijn en gezondheid van een mens. Soms is daarvoor een kleinere of grotere steun nodig in tijden dat het tegenzit. De steun dient er op gericht te zijn dat je als mens weer zelf regie hebt of krijgt op je leven. Daar werk ik aan als wethouder WMO van Doetinchem, daar werk ik aan bij de thematafel. De ondersteuning vindt vanuit verschillende kanten plaats door vrijwilligers en professionals. Die brede samenwerking versterken we als partners binnen de thematafel. Net zoals in het dagelijks leven het steuntje in de rug vanuit verschillende kanten plaatsvindt.

portrait_13682

Marianne te Linde

Medewerker Achterhoek Ambassadeurs
Programmamedewerker onderwijs en arbeidsmarkt

De aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt vraagt om continue samenwerking en verandering. Aan de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt wordt daarom samen gewerkt aan concrete projecten en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.
Er zijn volop studiemogelijkheden en mooie banen in de Achterhoek! Als Achterhoek ambassadeur draag ik die boodschap heel graag uit aan jong en oud!

portrait_12980

Nick Menke

Namens het ROCOV Gelderland zit ik aan tafel bij de thematafel mobiliteit en bereikbaarheid. Het ROCOV Gelderland is het reizigersoverleg vanuit de Provincie Gelderland. Mijn streven is om de Achterhoek bereikbaar te houden zowel per auto als per openbaar vervoer In welke vorm dan ook.

portrait_12672

Koen Mentink

Onze regio wordt veelal gezien als recreatie gebied. We hebben een unieke ligging tussen het Duitse Ruhr gebied en de randstad en kunnen zoveel meer aanbieden als alleen recreëren. Uiteraard willen we geen zwaar vervuilende industrie maar een innovatieve industrie die door slim samen te werken mooie producten en diensten aanbiedt.

portrait_13406

Marleen Mokkink

Lid Thematafel Wonen en Vastgoed
Directeur van Wijnen

Ik houdt mij als directeur van Van Wijnen in Eibergen dagelijks bezig met zaken als circulariteit in de bouw, de uitdagingen van de duurzaamheidsopgave, oplossingen rondom energietransitie én de betaalbaarheid daar van. “Voor ons bedrijf is een gezonde, levendige regio ontzettend belangrijk. Bovendien vind ik dat De Achterhoek het verdient om in te investeren, er gebeurt hier zoveel op het gebied van innovatie en duurzaamheid, dat is ontzettend inspirerend.”

portrait_12673

Maikel van der Neut

Als ambassadeur vind ik het belangrijk dat we de parels in onze regio, waarvan we zelf soms niet eens weten dat ze er zijn, laten zien. We zijn te bescheiden over onze prachtige leefomgeving en ondernemende regio. Als Achterhoek Ambassadeurs is het goed om samen op te trekken en daarmee onze slagkracht te vergroten.

portrait_12983

Gerrolt Ooijman

De Achterhoek heeft veel bedrijven en mensen die met elkaar bij willen dragen aan een mooie toekomst. De innovatiekracht en kennis in de regio is enorm.

Als bestuurder van Wonion wil ik graag met onze organisatie deze bedrijven en mensen samen brengen om met ons het wonen nog aantrekkelijker te maken.

portrait_12982

Karen Pijnenburg

Als Brabantse, na een geweldige studententijd in Maastricht en enkele omzwervingen door het westelijk deel van ons land ben ik 19 jaar geleden met ons gezin neergestreken in de Achterhoek. Mijn echtgenoot Peter Holtslag is hier debet aan. Hij wilde, zoals veel Achterhoekers terug naar zijn geboortegrond. Hij hoeft mij nu niet meer uit te leggen waarom. Inmiddels wil ik niet meer weg uit de Achterhoek. Het is hier goed toeven.

portrait_13057

Jurgen Rutgers

“De Achterhoek is voor mij een thuisbasis, van waaruit ik kan ondernemen in de rest van de wereld. Eigenwijs, innovatief, sociaal en samenwerken zijn  waarden die ik iedere dag terug zie in de regio. Ik vind het belangrijk dat deze regio sterk en smart blijft, zodat ook mijn kinderen hier later hun thuisbasis kunnen bouwen.”

portrait_624

Alwin Schweckhorst

Mijn naam is Alwin Schweckhorst, ik ben Managing Director bij Rabelink Logistics BV. Ik ben deelnemer aan de tafel Mobiliteit en Bereikbaarheid.

Reden om deel te nemen aan deze tafel is tweeledig,
1e reden vanuit zakelijk oogpunt omdat het direct met ons werkveld logistiek en vervoer te maken heeft, we hebben een groot belang bij een goed bereikbare en bereisbare Achterhoek in alle facetten van het vervoer voor nu en de toekomst.
2e reden is gekeken vanuit sociaal oogpunt richting de toekomst van onze kinderen is het ontzettend belangrijk dat de Regio Achterhoek een leefbare regio blijft in alle facetten waar onze kinderen veilig opgroeien en willen blijven wonen, onze taak is om deze leefbare toekomst voor te bereiden voor volgende generaties

portrait_620

Willemien Tel

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmamedewerker Thematafel Circulaire economie & Energietransitie en Thematafel Wonen en Vastgoed

Sinds oktober 2018 mag ik mij Achterhoek Ambassadeur noemen. Zelf woon ik ook in de Achterhoek en ik werk graag samen aan een schone en mooie toekomst voor deze regio.

portrait_13080

Caroline Termaat

Medewerker 8RHK ambassadeurs
Programmaregisseur Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

We staan voor flinke uitdagingen in een sterk veranderende arbeidsmarkt en de vraag die dit stelt aan ons onderwijs. Als 8RHK Ambassadeur ben ik er trots op een schakel te mogen vormen in het team van mensen dat zich binnen de Achterhoek bezig houdt een antwoord te formuleren op de vragen waar we voor staan.

 

portrait_13272

Toin de Ruiter

portrait_15959

Marjan Verschuure

Lid van de thematafel gezondste regio
Voorzitter Raad van Bestuur IrisZorg

Als IrisZorg zijn wij present om die zorg en begeleiding te bieden die nodig is om met elkaar de gezondste regio vorm te geven en om de “ gezondheid “ te bevorderen.Wij zijn met Tactus specialist op het gebied van verslaving en het voorkomen daarvan. Zo ook zijn wij actief op het domein van de maatschappelijke opvang.

portrait_14680

Joop Wikkerink

Lid Thematafel de Gezondste Regio
Wethouder gemeente Aalten

Als geboren en getogen Achterhoeker geloof ik in modern naoberschap en samenwerking. Als groen politicus zet ik mij al jaren in voor een schoon milieu, duurzaamheid, een vitale natuur en sociale rechtvaardigheid.  Als beleids- en bedrijfsadviseur stimuleerde ik sociale innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en bedrijfsmatig denken. Als wethouder ligt mijn passie bij de verbinding in het sociaal domein
Zie hier mijn opdracht voor de gezondste regio: naoberschap en innovatie, schoon milieu en duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en positieve gezondheid horen thuis in mijn Achterhoek. Zo’n regio  durf ik aan mijn kleinkinderen door te geven.