Burgemeesters grensregio’s treffen elkaar

Op vrijdag 25 november 2016 vond in de Oude Calixtuskerk in Groenlo het jaarlijkse burgemeesterstreffen van de Achterhoekse en Borkense burgemeesters plaats. Doel van deze grensoverschrijdende bijeenkomsten is de bestuurders elkaar beter te leren kennen,  bestaande samenwerking te verbeteren en te verkennen op welke terreinen beter samengewerkt kan worden.

Hoogwater

Hoogwaterkering was het centrale thema dit jaar, dat naadloos aansloot op de grensoverschrijdende bijna-ramp in juni van dit jaar. Door het extreem hoge water stonden dijken langs de Aa-strang en Issel op doorbreken. Achterhoekse brandweerkorpsen uit Doetinchem en Eibergen en het waterschap Rijn en IJssel schoten onze Duitse buren te hulp om droge voeten te houden .

Vertegenwoordigers van het waterschap en de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland vertelden over hun rol bij de hoogwaterproblematiek. Rudolf Geukes, burgemeester van het Duitse Isselburg, vulde aan met voorbeelden van de dramatische taferelen die zich in zijn door het hoogwater zwaar getroffen gemeente afspeelden. Een op 13 oktober jl. gehouden Duits-Nederlandse oefening hoogwaterbestrijding beoogde de communicatie tussen de betrokken organisaties te verbeteren.
Tijdens het treffen besloten de aanwezige burgemeesters maatregelen te nemen om de communicatie aan weerszijden van de grens directer en effectiever te laten verlopen. Niet alleen in geval van hoogwater cruciaal, maar voor alle rampen die niet stoppen bij de landsgrens, zoals uitbraken van vogelgriep, chemische rampen, et cetera.

Grensoverschrijdend OV

Een ander belangrijk thema dat aan de orde kwam was het grensoverschrijdende openbaar vervoer. Dr. Hermann Paßlick van Kreis Borken hield hier een voordracht en vertelde over zijn ontmoeting met de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer. Dr. Paßlick gaf aan wel degelijk mogelijkheden te zien voor verbeteringen van de grensoverschrijdende verbindingen, die dan ook nadrukkelijk worden meegenomen in het mobiliteitsplan dat hij en zijn ambtenaren momenteel schrijven.

Buurtaal

Wat volgde was een korte presentatie over de Dag van de Buurtaal. Landrat Dr. Kai Zwicker zegde namens Kreis Borken toe als Duitse partner aan dit succesvolle onderwijsproject te gaan deelnemen.  Tot slot was er ruimte ingepland voor een rondleiding door de oude vestingstad Groenlo, waarna de burgemeesters afsloten met een informele lunch in de kerk. Daarbij vertelde Noami Dibbets, leerlinge 5 havo van het Marianum, vanaf de preekstoel hoe zij en haar klasgenoten onze grensstreek in 2040 zien. Een mooi verhaal, dat ze keurig in zowel Duits als Nederlands voordroeg!

logo INTERREG Dld-NL_EU