“Nieuwe bestuurscultuur: kom formeren in de Achterhoek”

Met een nieuwe brief aan de informateurs doet de Achterhoek een open uitnodiging aan de formerende partijen in Den Haag om een deel van de verkenningen, onderhandelingen en gesprekken in de Achterhoek te voeren. De regio stelt in haar brief: “Steeds meer mensen uit de Randstad weten de weg naar de regio te vinden, maar politiek Den Haag blijft achter. Een nieuwe bestuurscultuur betekent ook een bredere blik op Nederland.” De Achterhoek biedt een volgend kabinet in haar brief daarnaast experimenteerruimte en kansen om via een aantal inhoudelijke thema’s te werken aan een nieuwe bestuurscultuur.

Investeer in RegioExpres en N18 om woning- en arbeidsmarkt vlot te trekken
Een nieuwe bestuurscultuur betekent investeren in regionale bereikbaarheid om landelijke opgaven op de woning- en arbeidsmarkt aan te pakken. Zeker voor de steeds groter wordende groep Nederlanders die vaker hybride werken en belang hechten aan ruimte en een groene woonomgeving. Voor de groei van inwonersaantallen, banen en de innovatieve maakindustrie is betere regionale infrastructuur essentieel: “Investeer in regionale bereikbaarheid over weg en spoor, zoals de opwaardering van de spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (RegioExpres) en de N18. Een goede verbinding tussen stedelijke gebieden en het landelijk gebied draagt bij aan een betere balans voor wonen en werken in Nederland.”

Benut Achterhoek voor omslag zorg, landbouw en brede welvaart
De Achterhoek doet op meerdere thema’s een aanbod aan het Rijk als experimenteerregio en daarmee te werken aan een nieuwe bestuurscultuur. Bijvoorbeeld door meer focus op brede welvaart en duurzaamheidsdoelen. Door het koppelen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties aan de regionale economische groei en brede welvaart wil de Achterhoek samen met het Rijk optrekken om meer op kwalitatieve groei en maatschappelijke verantwoordelijkheid te sturen. Daarnaast dringt de regio aan op verdere regionalisering van de gezondheidszorg door met een nieuwe organisatiestructuur de omslag te maken van zorg naar gezondheid. En verduurzaming van landbouw door kringlooplandbouw in samenhang met grote opgaven als droogte en stikstof aan te pakken.

Lees de brief van de 8RHK aan de formateur