Innovaties / Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling Opijver

Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling Opijver


De officiële start van het Achterhoeks Talentenfonds Op IJver in maart 2021 kwam precies op het goede moment: midden in de coronacrisis en bij een stijgende werkloosheid. Het fonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in sectoren waar werk is.

Aanleiding
Uit de arbeidsmarktanalyse van de regio Achterhoek blijkt dat de groei van de regionale economie wordt bedreigd door
1. een tekort aan vakbekwaam personeel
2. een te verwachten krimp van de beroepsbevolking
3. een negatief pendelsaldo, dat wil zeggen dat meer Achterhoekers buiten de regio de regio werken dan andersom.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Onder meer door digitalisering en robotisering veranderen functies van inhoud, andere verdwijnen en nieuwe ontstaan. De baan voor het leven verdwijnt in rap tempo. De coronacrisis maakt dit pijnlijk duidelijk. Veel werknemers verliezen hun baan en moeten op zoek naar iets nieuws. Daar waar van werkgevers wordt verwacht dat ze weerbaar en wendbaar zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden, geldt dit ook voor werknemers en werkzoekenden. Ook zij zullen zich blijvend moeten ontwikkelen om sterk te staan op de arbeidsmarkt. Dit laatste is verre van vanzelfsprekend. Een goed opgeleide beroepsbevolking is van groot belang voor de ontwikkelingskracht van de economie en de werkzekerheid van de inwoners. Mede om die redenen hebben werkgeversorganisatie VNO NCW, vakbond FNV, gemeenten, Graafschap College en UWV gezamenlijk  het Achterhoeks Talentenfonds opgericht. Vanaf maart 2021 kunnen 1.200 werkenden en werkzoekenden in aanmerking komen voor een scholingsvoucher waarmee de kosten van een om- of bijscholing gericht op een kansrijk beroep kunnen worden betaald. Het fonds heeft het karakter van een vangnet. Dat betekent dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen (waaronder O&O-fondsen, Scholingsbudget WW). De uitvoering van het fonds is ondergebracht bij het Leerwerkloket.

Het doel – iedereen de kans geven om zich te blijven ontwikkelen
Het fonds, vanaf nu actief onder de naam Op IJver (met de subtitel Achterhoeks Talentenfonds), is onderdeel van de aanpak van de arbeidsmarktregio Achterhoek om een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. “Vraag en aanbod sloten al langer niet aan op delen van de regionale arbeidsmarkt, maar door de coronacrisis is dat probleem nog versterkt”, meldt Henk Korten, projectmanager van het fonds. “Op IJver gaat dit probleem helpen aanpakken.”

Het doel is om alle werkenden en werkzoekenden de kans te geven om zich te blijven ontwikkelen. “In een aantal beroepsgroepen zoals de administratieve beroepen zitten veel mensen werkloos thuis. Het zou mooi zijn als zij aan de slag kunnen in sectoren waar juist mensen nodig zijn, zoals de techniek, ICT en zorg. Dat betekent vaak wel dat mensen zich moeten laten om- of bijscholen. Het punt is dat niet iedereen daar de mogelijkheden en middelen voor heeft. Zeker niet in laagbetaalde functies. Daarom hebben we dit fonds bedacht.”

Op IJver is bedoeld voor die mensen die hun vak willen bijhouden of juist willen overstappen naar een ander vakgebied, maar zelf moeilijk toegang hebben tot het bestaande scholingsaanbod. Bijvoorbeeld omdat ze zzp’er zijn of omdat hun werkgever die mogelijkheden niet biedt. Zij kunnen een scholingsvoucher aanvragen. De training, cursus of opleiding die ze willen volgen, moet dan wel relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Korten “Het moet echt perspectief op werk bieden.”

De werkwijze – advies, ondersteuning en vouchers
De hele arbeidsmarktregio werkt samen binnen Op IJver: VNO-NCW, vakbonden, acht gemeenten, UWV en ook de onderwijsinstellingen. Op IJver is ondergebracht bij het Leerwerkloket. Iedere inwoner uit de Achterhoek kan zich hier melden voor een oriënterend gesprek in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat gesprek krijgen mensen algemene informatie over de mogelijkheden om scholing te volgen. Als dat van toepassing is komt ook het nieuwe fonds aan de orde.

Het Leerwerkloket Achterhoek geeft mensen advies en ondersteuning als ze zichzelf willen ontwikkelen en bijvoorbeeld een training willen volgen via het fonds. De adviseurs bekijken ook of er andere bronnen zijn waaruit de scholing (mede) gefinancierd kan worden (waaronder O&O-fondsen, gemeenten, UWV, werkgevers).

Het resultaat –  een boost voor de leercultuur
Het fonds bevat 2,4 miljoen euro voor de komende vier jaar. Daar dragen zowel overheid, onderwijs als ondernemers aan bij. Jorik Huizinga, wethouder van de gemeente Doetinchem en tevens voorzitter van de Stuurgroep Op IJver: “We hopen met dit fonds de leercultuur in de regio een boost te geven. Waar de arbeidsmarktregio naar toe wil, is dat het heel normaal wordt dat mensen zich tijdens hun loopbaan blijven om-, her- of bijscholen.” Korten: “Werkgevers hebben daar ook een belangrijke taak in. Ook zij moeten energie, geld en tijd steken in de scholing van werknemers. Als het om uitkeringsgerechtigden gaat, ligt die taak bij gemeenten en UWV. Op IJver richt zich op die inwoners die buiten de boot vallen, omdat zij zzp’er zijn of in hun baan niet de kans krijgen om scholing te volgen. We gaan de komende vier jaar kijken wat we met en voor deze groep kunnen bereiken.”

Start PR Campagne in maart 2021
Begin maart 2021 is een start gemaakt met de externe PR-campagne “Op IJver/Achterhoeks Talentenfonds ” met het doel om via diverse kanalen de inwoners en werkgevers te informeren over het fonds. Korten: “Een leven lang ontwikkelen in de Achterhoek doen we op onze eigen manier: Op wilskracht. Op karakter. Op Talent. Op IJver.”
Voor meer info: www.opijver.nl

1060

Contactpersonen


Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Marianne te Linde

Programmamedewerker thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

m.te.linde@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 65 11

Henk Korten

Projectleider OpIJver (Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling)

henk.korten@uwv.nl