Innovaties / Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling Opijver

Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling Opijver


De officiële start van het Achterhoeks Talentenfonds Opijver in maart 2021 kwam precies op het goede moment: midden in de coronacrisis en bij een stijgende werkloosheid. Het fonds geeft werknemers, werkzoekenden en zzp’ers die geen toegang tot scholing hebben, de kans om her- of bij te scholen in sectoren waar werk is.

Aanleiding
Uit de arbeidsmarktanalyse van de regio Achterhoek blijkt dat de groei van de regionale economie wordt bedreigd door
1. een tekort aan vakbekwaam personeel
2. een te verwachten krimp van de beroepsbevolking
3. een negatief pendelsaldo, dat wil zeggen dat meer Achterhoekers buiten de regio de regio werken dan andersom.

Partners
Werkgeversorganisatie VNO-NCW, vakbond FNV, gemeenten, Graafschap College en UWV hebben gezamenlijk  het Achterhoeks Talentenfonds opgericht. Werkenden en werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor een scholingsvoucher om daarmee de kosten van een om- of bijscholing gericht op een kansrijk beroep te betalen. Het fonds heeft het karakter van een vangnet. Dat betekent dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van voorliggende voorzieningen (waaronder O&O-fondsen, Scholingsbudget WW). De uitvoering van het fonds is ondergebracht bij het Leerwerkloket. Vouchers worden beschikbaar gesteld  om mensen te laten scholen ten behoeve van het behoud van de arbeidsmarkt. De intersectorale mobiliteit wordt gestimuleerd.

Doelstellingen

  1. 1.200 werkenden en werkzoekenden nemen deel aan arbeidsmarktrelevante om-, her- en bijscholing;
  2. het vervullen van vacatures in krapteberoepen;
  3. verhogen van het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking;
  4. een duurzame infrastructuur voor de lerende regio;
  5. totstandkoming van een leercultuur zoals bedoeld wordt in het actieplan Leven Lang Ontwikkelen;
  6. vergroting van de potentiële arbeidsmarkt voor werkzoekenden door ook relevante scholing voor de Duitse arbeidsmarkt mee te nemen.

Februari 2024 is het succes van Opijver meer dan duidelijk: inmiddels hebben 1.300 personen er gebruik van gemaakt. Nieuws …

De werkwijze – advies, ondersteuning en vouchers
De hele arbeidsmarktregio werkt samen binnen Op IJver: VNO-NCW, vakbonden, acht gemeenten, UWV en ook de onderwijsinstellingen. Op IJver is ondergebracht bij het Leerwerkloket. Iedere inwoner uit de Achterhoek kan zich hier melden voor een oriënterend gesprek in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat gesprek krijgen mensen algemene informatie over de mogelijkheden om scholing te volgen. Als dat van toepassing is komt ook het nieuwe fonds aan de orde.
Het Leerwerkloket Achterhoek geeft mensen advies en ondersteuning als ze zichzelf willen ontwikkelen en bijvoorbeeld een training willen volgen via het fonds. De adviseurs bekijken ook of er andere bronnen zijn waaruit de scholing (mede) gefinancierd kan worden (waaronder O&O-fondsen, gemeenten, UWV, werkgevers).

 

 

1060

Contactpersonen


Henk Korten

Projectleider OpIJver (Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling)

h.korten@arbeidsmarktregioachterhoek.nl

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Jasmijn Leeuwrik

Programmamedewerker thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

j.leeuwrik@8rhk.nl