Innovaties / Uitbouwen open innovatiesysteem – crossovers

Uitbouwen open innovatiesysteem – crossovers


In de Achterhoek is een systeem van samenwerkingsvormen ontstaan rondom innovatie en productontwikkeling. Deze open innovatiebenadering is in de technische industrie tot bloei gekomen en sluit goed aan bij de Achterhoekse maakindustrie. De uitbouw hiervan is ten volle nodig voor een schone en gezonde regio, maar ook voor een leefbare en bereikbare regio.
De samenwerking die open innovatie kenmerkt, zorgt voor versnelling. We willen dit systeem van open innovatie dan ook uitbouwen over meerdere sectoren in de Achterhoek; met name circulaire economie & energietransitie en gezondheid/ zorg, maar ook wonen (verduurzaming van woningen, transformatie van vastgoed) en mobiliteit (nieuwe vervoersconcepten, elektrificatie). Het project loopt tot 2025 en kent onderstaande doelen:

 • Duidelijkheid
  Met dit project willen we duidelijkheid scheppen en inzicht brengen, met onder andere definities bij de gebruikte terminologie en een overzicht van huidige innovatiecentra. Zo maken we het ook voor een leek begrijpelijk wat de term en de filosofie inhouden, en kunnen we duidelijk kunnen sturen op wat wel en wat geen toegevoegde waarde heeft voor ons open innovatiesysteem.
 • Verdere implementatie
  We ontwikkelen initiatieven en projecten in lijn met het gedachtengoed achter ‘open innovatie’ en brengen het zo in de praktijk. Dit gaat over de verschillende sectoren en thematafels heen. We streven hierbij naar een olievlekwerking; niet alleen de koplopers maar ook het peloton MKB’ers moet gebruik kunnen maken van de projecten en ontwikkelde initiatieven.
 • Verder ontwikkelen huidige innovatiecentra
  De innovatiecentra hebben nog een heel verschillend niveau en verdere uitwerking is nodig. Vooral het centrum op gebied van agro (De Marke) zit in een transitiefase. Het vaststellen van een nieuwe visie en inrichting van de proefboerderij en verder uitbouwen van het innovatiegedeelte vraagt tijd en energie. De samenwerking tussen de verschillende centra heeft al de nodige resultaten bewerkstelligd. Hier ligt een regierol voor de regio.
 • Nieuwe innovatiecentra
  Bij de totstandkoming van de huidige innovatiecentra was de energie van de markt richtinggevend. Kunnen we bij andere branches het toeval helpen en energie vanuit de markt organiseren? Bouw en zorg zijn hierin sectoren die extra aandacht verdienen, omdat hiermee een aanzienlijke aandeel werkgelegenheid is gemoeid.
  Zorg – Voor de zorg lijkt een open innovatiesysteem op regionale schaal niet reëel. De afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat zorgpartijen op bovenregionaal niveau hun kennis en innovatiepartners zoeken. Zorgverzekeraars, universitair medische centra, gespecialiseerde organisaties worden betrokken bij innovatievragen en -wensen.
  Bouw – Binnen de (toekomstgerichte) bouw is de afgelopen periode energie ontstaan. In Borculo is een cluster gevormd en de RIF aanvraag Smart Building heeft ervoor gezorgd dat bouwondernemingen elkaar hebben gevonden. We werken met deze sector toe naar verdere uitbouw van het open innovatiesysteem. 
 • Bestaande open innovatiesystemen in kaart
  Naast het in kaart gebrachte netwerk achter de maakindustrie, is het ook waardevol dit voor de overige branches te doen. Dit overzicht kan het begin zijn voor het starten van beoordeling of uitbouwen van het netwerk, met behulp van een gedigitaliseerde en interactieve weergave.
 • Netwerk buiten de regio ontwikkelen en uitbouwen
  Met de ingezette lijn waarin de blik naar buiten gericht is, zijn we er nog niet. Om aan te haken op regio- overstijgende initiatieven zullen we tot concrete samenwerkingen moeten komen. Dit moet leiden tot functionele werkrelaties met partijen over onze regionale- en landsgrenzen en tot borging van de samenwerking met kennisinstellingen buiten onze regio.
1024

Contactpersonen


Ati Beunk

Projectcoördinator thematafel De Gezondste Regio en Smart werken & Innovatie

a.beunk@8rhk.nl
Tel. 06 28 52 28 67

Martin Stor

Lid thematafel Smart werken & Innovatie

martin@verbindeninbeeld.nl