|

Provincie: Meer geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De komende vier jaar stelt provincie Gelderland € 8,3 miljoen extra subsidie beschikbaar, zodat meer agrariërs in Gelderland mee kunnen doen aan de regeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Eigenlijk moet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meer geld uittrekken, maar de provincie vindt dat dat te lang op zich laat wachten.

Boeren kunnen aan de slag
Gedeputeerde Harold Zoet: “De overheid heeft verwachtingen gewekt. Die moet je nakomen. Boeren die zich aanmeldden, zitten al vanaf de zomer in onzekerheid. Hiermee kunnen ze aan de slag.” Door het extra geld kunnen in Gelderland nieuw ingediende plannen gehonoreerd worden en hoeven geen deelnemers te stoppen. De provincie legt daarvoor € 1,67 miljoen per jaar bij tot 2028.

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Met de regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen boeren subsidie krijgen voor maatregelen op en rond hun bedrijf, zoals begroeide akkerranden, minder intensief gebruik van de grond, een beek onderhouden of later maaien. Zo helpen boeren mee om natuurdoelen te halen in agrarisch gebied. Denk aan bescherming van de grutto of de steenuil en het verbinden van natuurgebieden.

10.000 hectare
Agrariërs die mee willen doen, maken afspraken voor zes jaar met een collectief bij hen in de buurt. Deze landbouwcollectieven maken een gebiedsplan en krijgen daarvoor geld via de provincie. In Gelderland wordt nu 10.000 hectare grond op deze manier beheerd door boeren. Met het extra geld komt daar volgend jaar tussen de 700 en 1.000 hectare bij. 

Lees meer