De waarde van voedselketens voor de Achterhoek

Het rapport ‘De kracht van de Achterhoek‘ brengt in beeld wat de waarde van voedselketens is voor de Achterhoek. Lees de samenvatting. Het rapport laat zien dat de voedselsector (van boer tot winkelvloer) van vitaal belang is voor de Achterhoek en dat zonder aanvullende acties dit negatieve gevolgen heeft voor werkgelegenheid, landschap,  natuur en inkomsten voor de regio. Actief beleid dient ingezet te worden om de (nieuwe) kansen in de markt te benutten. Een versnelling in het bedienen van nieuwe marktconcepten en/of het ontwikkelen ervan is noodzakelijk, maar vergt ook een faciliterende overheid, naast investerende ondernemers.

Voor de overheden zijn de volgende zaken van belang:

–          De markt voor duurzaam voedsel groeit, zie de Monitor Duurzaam Voedsel. Ondernemers zullen inspelen op verschillende markconcepten en kennis hierover dient aanwezig te zijn bij de Gemeenten en onderwijs. Meer informatie.

–          Beleid rond milieuvergunningen kan remmend werken op nieuwe ontwikkelingen bij verduurzaming in de veehouderij. Lees meer.

–          Beleid rond onderwijs en arbeid. Zie hiervoor het SER advies over ambachtseconomie, zie  waaruit blijkt dat er behoefte is aan het verbeteren van vakkennis en popularisering ervan. Dit geldt ook voor bakkers, slagers, boeren, etc.

–          De wetgeving rond ‘duurzaam inkopen’ biedt ruimte om de verduurzaming in de markt te versnellen, ook voor voedsel. Regionale overheidsinstanties kunnen hier meer gebruik van maken en bedrijven uit de Achterhoek ruimte bieden. Lees meer.

Een aanbeveling is om knelpunten, kansen voor groei en vernieuwing in beeld te blijven brengen om enerzijds goed aan te sluiten op landelijke en provinciale programma’s en anderzijds specifieke acties in te kunnen zetten in de Achterhoek. Een soort kennis- en actieagenda voor de Achterhoekse Voedselsector (voor ondernemers, onderwijs, overheid), waarbij goed afgestemd wordt met landelijke programma’s. Mogelijk kan dit vanuit het Kennishuis ondersteund of gecoördineerd worden en/of vanuit de verschillende werkplaatsen.

Eén van de vervolgacties rond kennis en ondernemerschap is inmiddels ingezet en dat is het opzetten van de Smaakacademie Achterhoek, samen met het onderwijs (AOC Oost en Graafschap College) en MKB ondernemers. Het POA heeft inmiddels positief hierover geadviseerd.  Een programma met en door vakmensen en studenten om kennis en trots rond duurzame voedselketens te versterken. De verwachting is dat dit eind 2013 kan starten.

Jacqueline Huijsmans en Maurits Steverink hebben het onderzoek begeleid. Daarbij is ook de werkplaats Kansrijk Platteland betrokken (Ingrid Canter Cremers). Ted van Vilsteren heeft Jacqueline Huijsmans opgevolgd in 2013 bij de afronding van het project.

Meer informatie bij:
Maurits Steverink
Tel. +31 6 51 98 66 93

Robert Jan Fontein
Tel. +31 317 48 52 92