Achterhoek eerste Cirkelregio van Nederland?

De Achterhoek wil koploper worden in circulaire economie. Op 11 juli kwamen ongeveer 40 Achterhoek Ambassadeurs bij elkaar om mee te denken over hoe we als regio kunnen zorgen voor een minimalisering van het gebruik (en hergebruik) van grondstoffen. Alle soorten organisaties waren vertegenwoordigd: ondernemers, het onderwijs, woningcorporaties, afvalinzamelingsbedrijven, gemeenten, waterschap etc. De bijeenkomst werd georganiseerd door de coöperatie Cirkelregio De Achterhoek in oprichting vanuit de thematafel Circulaire Economie en Energietransitie.

Doel van de Cirkelregio is meer kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek. Hiermee wordt de Achterhoek de eerste regio die deelneemt aan het landelijke netwerk Cirkelstad. Overigens wordt ook aangesloten bij Circles (netwerk in Oost Nederland). Willy Smit van WAM&VanDuren zal als zogenaamde ‘spinner’ samen met zijn collega Twan van Vuren zorgen voor de verbinding met o.a. andere Cirkelsteden en het aanjagen van gezamenlijke intiatieven. Er zijn al drie initiatieven ondergebracht bij de Cirkelregio. Een voorbeeld hiervan is de inventarisatie van reststromen en restcapaciteiten op bedrijventerreinen die bedrijven wellicht van elkaar kunnen gebruiken. Ook het project rondom het inventariseren van de gebouwde omgeving is belangrijk. Er komt informatie over te slopen gebouwen, om inzichtelijk te maken welke elementen van een gebouw voor hergebruik in aanmerking komen. Deze projecten vormen input voor de digitale en fysieke materialenmarktplaats, ook onderdeel van de Cirkelregio. Hier worden (bouw)materialen opgeslagen, bewerkt en opnieuw in de markt gebracht.

Erick Wuestman (één van de oprichters van de Cirkelstad coöperatie) inspireerde de aanwezigen met diverse voorbeelden van mogelijkheden voor circulair ondernemen. Zo vertelde hij over de mogelijkheid om warmte te winnen via het asfalt. Dit wordt mogelijk als partijen op een andere manier, veel eerder in het proces, gaan samenwerken.

Vervolgens werden stellingen voorgelegd aan een vierkoppig panel (bestaande uit Gerrolt Ooijman, Erick Wuestman, Derk Wassink en Paul Hofman), waarbij ook de zaal meediscussieerde. Paul Hofman (wethouder Bronckhorst en voorzitter thematafel) mocht reageren op de eerste stelling die ging over het belang van circulair inkopen door de gemeente. Paul Hofman vertelde dat hij sinds kort op een circulair ingekochte bureaustoel zit. Om circulair inkopen verder te brengen dan deze pilot is een breed gedragen ambitie van het gemeentebestuur belangrijk. Er is samenwerking nodig tussen gemeentelijke afdelingen om deze omslag tot stand te brengen.

Tot slot konden alle aanwezigen aangeven wat er nodig is om Cirkelstad tot een succes te maken. Sleutelwoord is DOEN en elkaar laten zien waar we al mee bezig zijn. We zouden de Achterhoek niet zijn als we niet gewoon met elkaar aan de slag gaan.

In oktober staat de officiële Kick off van Cirkelregio De Achterhoek gepland. Voor de eerste drie jaar wordt financiële ondersteuning via de Regio Deal gevraagd, daarna zal de coöperatie zelfstandig verder gaan.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Willemien Tel (w.tel@8rhk.nl)