Regio Deal: besluit is rond, we kunnen aan de slag

Op 15 juli heeft het ministerie van LNV een besluit afgegeven over acht Regio deals, waaronder die van de Achterhoek. Rijk, provincie en Achterhoek willen met de Regio Deal Achterhoek de brede welvaart van inwoners en bedrijven in onze regio vergroten. We richten ons daarvoor op drie aspecten: de economie, de leefomgeving en de bestuurlijke slagkracht in de regio. We zien deze drie als sterk samenhangend.

Wat doen we? We maken projecten mogelijk die de economie stimuleren en die bijdragen aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook ondersteunen we projecten die een goed en gezond woon- en leefklimaat bevorderen en die de bereikbaarheid van en binnen de regio verbeteren. Tenslotte stimuleren we een sterke bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige regio.
De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig investeringsprogramma (2019–2022) van maximaal veertig miljoen euro en is gebaseerd op de Achterhoek Visie die tot 2030 loopt.
Lees de Samenvatting RegioDeal Achterhoek.

Hoe kan ik meedoen met de Regio Deal? Van projectidee tot besluit
Iedereen kan een projectidee voorleggen aan een van de zes Thematafels. De tafel kijkt of het projectidee inhoudelijk past in de Visie 2030/ Regio Deal. Zo ja, dan kan het project verder worden uitgewerkt. De Thematafel kan de projectaanvrager ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel, inclusief financieringsvoorstel te komen. Ook andere Thematafels kunnen betrokken worden; integraal en in samenhang werken is het sleutelwoord.

Onafhankelijke toets
Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs toetsen vooraf of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Regio Deal. Criteria hiervoor zijn: meervoudige opgave, draagvlak, cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, resultaten inwonerspanel Achterhoek Spreekt en eventuele meekoppelkansen met andere Rijksprogramma’s. De Thematafel beoordeelt het projectvoorstel uiteindelijk op inhoud, volledigheid en financiële onderbouwing en geeft vervolgens een advies aan de Achterhoek Board.

Besluit
De Achterhoek Board besluit op zijn beurt of het project akkoord is voor financiering. Het algemeen bestuur besluit formeel en neemt in principe het besluit van de Achterhoek Board over. Hierna zorgt 8RHK Ambassadeurs voor de administratieve afhandeling van de projectaanvraag en stelt een bijdrage vast.

Meer lezen
Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs
Aanvraagformulier