Achterhoek heft vuist tegen Noordtak-variant door regio

De Achterhoek Raad vergaderde 24 januari 2022, op verzoek van meerdere gemeenteraden over de ontwikkelingen rondom de Noordtak en een variant daarvan door de Achterhoek.

Gezamenlijk geluid ‘fel tegen überhaupt een Noordtak en de mogelijke komst daarvan door de Achterhoek’
Voorafgaand aan de Achterhoek Raad waren schriftelijke vragen gesteld en moties aangekondigd, die op nuances na, dezelfde zorgen over ontwikkelingen rond de Noordtak van de Betuweroute uitten. Mirjam Koster en Arthur Jansen van de Achterhoek Board gaven een korte presentatie aan het begin van de vergadering: “Dank voor het nemen van initiatief tot deze extra vergadering. Wij gaan graag samen met u over dit belangrijke onderwerp in gesprek. De Noordtak staat voor de noordelijke aftakking van de bestaande Betuweroute. Dat zijn op dit moment nog steeds 5 potentiële tracés die als Noordtak kunnen worden aangemerkt, als nut en noodzaak zou worden aangetoond. Een noordelijke aftakking van de Betuweroute is een sprookje van de Haven Rotterdam, waar wij niet in geloven. Er is duizend keer meer nut en noodzaak voor een sterke, groene en gelukkige regio”.

Boosheid
Meerdere raadsleden namen het woord om hun ongenoegen en boosheid over de ontwikkelingen rondom de Noordtak onder de aandacht te brengen. Richting de Haagse politiek en vooral richting de lobby van de Haven in Rotterdam, die een goederenspoor wil voor een snelle verbinding met Duitsland en Oost-Europa. Zo schetste Erik Schieven van Lokaal Belang Oude IJsselstreek een toekomstbeeld van 2038 ‘een doemscenario’ waarin de Noordtak door de Achterhoek loopt. Daarbij gaf hij ook aan: “Samenwerken dringt nog niet overal door, iedereen wil er een politiek slaatje uit slaan. Alleen gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat Den Haag de Achterhoek geen loer draait.” Eenzelfde geluid kwam meerdere keren voorbij in de raadsvergadering. Paul Wallerbos van OLW Oost Gelre: “Ik ben boos dat dit in een democratische rechtstaat kan gebeuren. Een arrogante houding van Den Haag ten opzichte van het platteland. Laten we vanavond niet individueel de moties beoordelen maar gezamenlijk als Achterhoekers de Noordtak uit de Achterhoek houden.”

Motie door alle partijen ingediend
De Achterhoek Raad riep de Board op ‘om in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten alles in het werk te stellen om de mogelijke Noordtakvariant door de Achterhoek ter discussie te stellen en zo nodig te voorkomen. Dit signaal krachtig en consequent te blijven uitdragen en komend jaar de Achterhoek Raad hier eens per kwartaal over te rapporteren. De motie onder de aandacht te brengen van provincie Gelderland, politieke fracties in de Tweede Kamer en leden van het kabinet.’ De motie die werd ingediend door de VVD en op voorhand van meerdere fracties steun ontving, werd na een kleine tekstwijziging, door alle partijen ondertekend en unaniem aangenomen. Ook het CDA bracht een motie in waarin onder andere werd gepleit voor een eventueel onafhankelijk onderzoek naar nut en noodzaak van een Noordtak van de Betuwelijn. Arthur Jansen namens de Board: “Begin maart is duidelijk wat de uitkomst is van de definitiefase van de studie om inzicht te krijgen in de problematiek van nut en noodzaak en de diverse belangen van stakeholders. Op dat moment kunnen we beoordelen of het nodig is om zelf een onafhankelijk onderzoek op te starten. Waarbij het nadrukkelijk dus niet gaat om onderzoek naar de vijf tracés waarvan er één door de Achterhoek is bedacht, maar om onderzoek naar nut en noodzaak van überhaupt een aftakking van de Betuwelijn.” Daarop besloot het CDA de motie aan te houden tot de volgende Achterhoek Raad van 7 maart aanstaande; de ontwikkelingen rondom de Noordtak worden dan opnieuw geagendeerd.

Scholder an scholder
Mirjam Koster nam het woord namens de Board: “Dank u wel voor al uw bijdragen, waarmee we de gereedschapskist verder kunnen vullen voor de gezamenlijke boodschap richting Den Haag. Scholder an scholder voor een sterke, groene en gelukkige regio.” Erik Schieven van Lokaal Belang Oude IJsselstreek, één van de initiatiefnemers voor de organisatie van deze extra Achterhoek Raad, sloot af met de woorden: “Ik ben er trots op dat we ons hier vanavond hebben kunnen verenigen, de manier waarop het is gegaan en op het standpunt.”

Beide moties en de livestream zijn te vinden bij de vergaderstukken