Achterhoek Raad stemt unaniem in met het Uitvoeringsplan 2022

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 13 december weer digitaal. Vertegenwoordigers van bijna alle fracties uit de zeven gemeenten vormen de Achterhoek Raad, samen bepalen zij de koers voor de Achterhoek. De livestream van de vergadering werkte helaas niet door een storing; de vergadering is hier terug te luisteren.

Aandacht voor bereikte resultaten
Het belangrijkste onderwerp in de vergadering was het Concept Uitvoeringsplan voor het komende jaar. Na vaststelling van de Achterhoek Visie 2030 is alweer voor het derde jaar op rij een uitvoeringsplan door de thematafels en Achterhoek Board opgesteld. Boardlid Koen Knufing lichtte het plan toe: “Na toezegging aan de Raad in december vorig jaar, hebben we in het concept uitvoeringsplan 2022 wat uitvoeriger stilgestaan bij de bereikte resultaten in 2021. Ik ben verheugd dat er zoveel mooie stappen vooruit gezet zijn in 2021 en dat veel resultaten zijn bereikt. In 2022 wordt de Visie2030 geactualiseerd, een actiepunt dat voortvloeit uit de evaluatie van onze samenwerking. Naar verwachting bespreken we de actualisatie in september 2022 met de nieuwe Achterhoek Raad.” VVD en NLOG hebben een amendement ingediend voor een verfijning van de passage over de aanpak van de N18 in het Uitvoeringsplan 2022. Voor meer focus op het gewenste eindbeeld van de N18. Boardlid Ted Kok heeft toegezegd alle acties te ondernemen om het einddoel zoals genoemd in de Visie 2030 te realiseren; 2×2 rijstroken,100 km p/u, met ongelijkvloerse kruisingen. Op basis van de toezegging besloten beide partijen om het amendement terug te trekken. De Achterhoek Raad stemde unaniem in met het Concept Uitvoeringsplan 2022.

Complimenten en aanscherpingen
Veel leden van de Achterhoek Raad gaven complimenten voor de inhoud van het Concept Uitvoeringsplan 2022, met toevoeging dat het concreter op onderdelen kan. Bijvoorbeeld bij de Gezondste Regio en Circulaire Economie en Energietransitie. Ook werd trots uitgesproken over de unieke samenwerking van 8RHK ambassadeurs en dat de winst daarvan meer aandacht in het land verdient. Boardlid Peter van ’t Hoog reageerde daarop: “Daar ben ik het volkomen mee eens en tegelijkertijd geef ik graag aan dat we onze samenwerking al breed uitdragen, onder andere bij de departementen in Den Haag en bij politiek Den Haag, recentelijk nog met een geslaagd werkbezoek.”

Verdere agendapunten
Andere agendapunten waren onder andere drie informatieve memo’s (hbo-opleidingen in de Achterhoek, Mentale gezondheid Achterhoekse jongeren en Uitwerking drie prioritaire fietsroutes) en actiepunten naar aanleiding van het Evaluatierapport Achterhoek Ambassadeurs Samenwerking.

Het evaluatierapport laat zien dat de samenwerking de regio versterkt. Ook zijn in vergelijking tot andere regio’s relatief veel projecten van de band gerold die passen bij de doelstellingen van de regio. Lid van de Achterhoek Board Willem Buunk lichte toe dat naar aanleiding van de reacties van de zeven gemeenten vijf actiepunten zijn toegevoegd. PvdA Doetinchem merkt op om de tweejaarlijkse evaluatie te continueren met een externe blik, niet enkel in de voorgestelde ronde tafelgesprekken. Willem Buunk zegde dat toe vanuit de Board: “goed om die blik van buiten erop te houden of we het goed blijven doen!”

Aan het einde van de vergadering werd gesproken over een motie vreemd aan de agenda die werd ingebracht door het Achterhoeks Democratisch Alternatief waarin een oproep werd gedaan om in Den Haag aandacht te vragen voor een gedifferentieerde kilometerheffing, zodat het platteland niet onevenredig wordt belast. De motie werd door de meerderheid te voorbarig geacht, de indiener besloot zijn motie aan te houden.

Alle vergaderstukken zijn op onze website in te zien.

Van de vergadering is een geluidsopname gemaakt.