Doorstart IBP Vitaal Platteland

Het programma IBP Vitaal Platteland is na 3,5 jaar klaar voor een doorstart. De Achterhoek werkte deze periode als één van de 15 regio’s interbestuurlijk samen. Op 24 maart 2021 is de landelijk de afsluiting. Op 18 februari was de afsluiting voor de Achterhoekse partner, geleid door Antoinet Looman, heemraad Waterschap Rijn en IJssel. Bekijk het animatiefilmpje met een terugblik op de samenwerking en de leerpunten. De projecten van het IBP VP in de Achterhoek zijn nog volop in uitvoering en met elkaar blijven we er hard aan werken om die succesvol te maken.

Regio’s leren van elkaar
Sander Band, ministerie van LNV, benadrukt het belang van horizontale samenwerking en ook hoe moeizaam dat soms nog is. Hij pleit sturing door het Rijk: op kaders neerzetten voor gebiedsgericht werken, met het resultaat centraal. Het ‘hoe’ kan het best vanuit de praktijk worden ingevuld. Kritisch durven zijn naar elkaar en elkaar als regio’s blijven ontmoeten draagt bij aan een lerende transitie. Deelnemers in het landelijke IBP proces hebben dit als zeer waardevol ervaren.

Nationaal landbouwbeleid, regionale oplossingen
Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, sprak zijn trots uit op de ondernemers in de Achterhoek, met wie de overheid echt kan samenwerken op basis van (resultaat)doelen. Met pilots is een eerste stap gemaakt naar antwoorden op grote, complexe vraagstukken. Nu moeten we opschalen naar nieuwe vormen van nationaal landbouwbeleid, met regio-gebonden oplossingen, het liefst bij de nieuwe minister aan tafel.

Achterhoek klaar voor vervolg
Inge klein Gunnewiek (wethouder Winterswijk) sloot af met de woorden: “We zijn nog maar pas gestart”. Het thema Vitaal Platteland was versnipperd over de thematafels. Sinds kort is er een pilot Pioniersgebied Landelijk Gebied in de Achterhoek, om de grote ruimtelijke opgaven in samenhang aan te pakken. Ook hier is een goede horizontale samenwerking met rijk-provincie-waterschap-regio-gemeenten essentieel. De wethouders landelijk gebied ontmoeten elkaar regelmatig.
De Achterhoek staat in ieder geval paraat voor een vervolg van het landelijk programma landelijk gebied door het nieuwe kabinet.