Gedeputeerde Staten op werkbezoek in de Achterhoek

Het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bezocht op 19 januari de Achterhoek. De gedeputeerden konden met eigen ogen zien hoe gemeenten, ondernemers en inwoners in de praktijk omgaan met uitdagingen als het draaiende houden van de economie en de gevolgen van bevolkingskrimp, zoals leegstand. De provincie is hierbij een belangrijke partner van de regio. Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek ontving en begeleidde het provinciale bezoek.

Gebiedsopgave

Gelderland richt zich de komende vier jaar op zes inhoudelijke en geografische aandachtsgebieden. Samen heten ze de gebiedsopgaven. Voor elk gebied wordt met inwoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen een plan uitgewerkt. Voor de Achterhoek staan economie en leefbaarheid centraal, met speciale nadruk op het verder brengen van ‘Smart Industry’.

Smart Industry en glasvezel

Bij Kaak in Terborg werd de focus op ‘Smart Industry’ toegelicht. Deze hypermoderne manier van produceren en werken door het combineren van de nieuwste technologie en ICT, is de innovatieve Achterhoek op het lijf geschreven. Om de enorme kansen die dit biedt te verzilveren, is het nodig talent en bedrijven aan te trekken en in de regio te houden.
Daarna volgde een rondrit door het buitengebied van Bronckhorst. Tijdens de reis kwam het belang van een regiodekkend glasvezelnetwerk voor Smart Industry aan de orde. Ook voor het leefbaar houden van de kleine kernen is breedband onontbeerlijk.

Leegstand en sloop

Vervolgens bezochten de gedeputeerden het winkelgebied de Veentjes in Doetinchem om te ervaren dat het aanpakken van leegstand en het compact houden van winkelcentra een belangrijke opgave is voor alle kernen. Sloop is daarbij onontkoombaar. Hierin vraagt de Achterhoek een duidelijke rol van de provincie. Ook de woonopgave en het plan voor een fijnmazig vervoerssysteem in de Achterhoek (Basismobiliteit) werden kort toegelicht.

Provincie en Achterhoek op weg naar het nieuwe Nederland

De Achterhoekse bestuurders voerden tot slot een constructief gesprek met de gedeputeerden over de manier waarop zij kunnen bijdragen aan het realiseren van een sterke Achterhoek. Duidelijk is dat (financiële) steun van de provincie hiervoor hard nodig is. Commissaris van de Koning Clemens Cornielje zei dat de Achterhoek wederom goed op de kaart staat bij de provincie. “Alle gedeputeerden zien opgaven waarvoor ze zaken met de Achterhoek willen doen.”
“We laten de provincie zien dat het nieuwe Nederland in de Achterhoek wordt gemaakt”, aldus regiovoorzitter Niels Joosten. “Het zijn niet alleen mooie woorden; bij ons is het partnerschap tussen alle maatschappelijke geledingen écht hecht. Het is mooi om onze gedeputeerden te horen zeggen dat zij energie krijgen van een bezoek aan de Achterhoek.”

Foto’s: Carlo Stevering

Werkbezoek GS aan Achterhoek - Hamburgerstraat, één van de hoofdwinkelstraten in centrum Doetinchem
Op voorgrond v.l.n.r. Commissaris vd Koning Clemens Cornielje, gedeputeerde Josan Meijers en regiovoorzitter Niels Joosten, in Hamburgerstraat Doetinchem