|

Krappe Achterhoekse Arbeidsmarkt vraagt dringend om vernieuwende personeelsaanpak 

Bij het uitbrengen van de Achterhoek Monitor in december 2021 werd bij de cijfers over de arbeidsmarkt, die voortaan jaarlijks gemeten worden, al de indicatie meegegeven: ‘De Achterhoekse Arbeidsmarkt staat steeds meer onder druk.’ De thermometer geeft ook nu, vanuit het perspectief van de werkgever, een verder verhitte arbeidsmarkt aan. Het recent (juni 2022) uitgebrachte rapport Arbeidskracht Analyse Achterhoek schetst de ontwikkelingen in breder kader tot 2026. Karel Bonsen, voorzitter Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt: “Het is van essentieel belang dat we inzetten op aanvullende initiatieven in de regio om personeelswerving-, -begeleiding, en (om)scholing nog verder op peil te krijgen. De inhaalslag is bijna niet te maken, toch kan de gezamenlijke aanpak en hulp aan kleinere organisaties onze arbeidsmarkt krachtig houden.”

Tekorten en kansen
Waar een half jaar terug over verwacht personeelstekort van 1450 werknemers werd gesproken, is dat nu een tekort per jaar van 1.500 werkenden (zonder startkwalificatie) en een tekort van 500 bachelor- en 650 master-opgeleiden. Opvallend is dat ten opzichte van de omliggende regio’s het aantal hoger opgeleiden laag is, er een gemiddeld hogere leeftijd is, meer werknemers werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf en er relatief weinig allochtonen werken in de Achterhoek, net als minder jongeren (29-). De Achterhoek is een mbo-economie. 41,4 procent van de werkenden heeft een mbo-opleiding, 26,8 procent heeft een hbo/wo opleiding. Karel Bonsen: “Inzichten in waar het het meeste gaat knellen, zoals al eerder bekend was in sectoren Zorg, ICT en Techniek, geven ook de populatiecijfers op de arbeidsmarkt aan waar we harder op moeten werven. Verjonging en diversiteit vragen om een verscherping in onze aanpak. Een goed voorbeeld is inspelen op de huidige komst van Oekraïners op onze arbeidsmarkt waar ‘Achterhoek Werkt Door’ werkgevers in begeleidt.”

Meten is weten
In het rapport Arbeidskracht Analyse Achterhoek 2022 is de huidige en toekom­stige Achterhoekse arbeidsmarkt tot 2026 geschetst. Hoe kan de arbeidsmarkt er de komende jaren uitzien? Welke ontwikkelingen kunnen we nu al ontwaren? De toekomst is ongewis, maar sommige ontwikke­lingen liggen wel min of meer vast. Naast harde data, is ook een verkenning gedaan onder werkgevers via een enquête en ateliers waarin het gesprek met elkaar werd gevoerd over opvallendheden. In grote meerderheid zijn werkgevers het erover eens dat vakspecifieke kennis en vaardigheden de komende jaren meer ontwikkeld dienen te worden. Voor de grote bedrijven betreft dat ook ‘kennis en vaardigheden op gebied van ICT’ en ‘soft skills als samenwerken, communiceren en zelfsturing’. De groepen werkgevers die het minst mogelijkheden noemen zijn de kleine werkgevers en de werkgevers in de primaire sector.

Lees hier de volledig Analyse