Innovaties / Regio Deal Achterhoek 2019-2022

Regio Deal Achterhoek 2019-2022


Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is een overeenkomst tussen Rijks­overheid & Achterhoek (provincie Gelderland en de Achterhoek Board). Doel hiervan is om de brede welvaart in de Achterhoek te vergroten door het toekomstbe­stendig maken van economie, leef­omgeving en bestuurlijke slagkracht met een samenhangende aanpak. Kortom voor een Achterhoek waar het goed werken en wonen is. Uitgangspunt hierbij is de Achter­hoek Visie 2030, opgesteld door ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de Achterhoek.
Lees de samenvatting Regio Deal Achterhoek 2019-2022
Lees de voortgangsrapportage uit 2019
Lees de flyer Resultaten Regio Deal Achterhoek 2020

Vliegwieleffect
Uit een analyse blijkt dat de meeste projecten aan meerdere doelen van de Achterhoek Visie2030 bijdragen. Daar waar dat kan, wordt dus zo integraal mogelijk gewerkt. Een mooi vliegwieleffect: de thema-overschrijdende samenwer­king is door de Regio Deal aange­wakkerd. De Regio Deal vormt daarmee een krachtige impuls voor nieuwe en bestaande projectideeën die nu tot uitvoering komen. Een overzicht van de Regio Deal projecten is te vinden op www.8rhk.nl.

Budget en cofinanciering
Er is in 2019-2020 bijna 11 miljoen van de ontvangen 20 miljoen voor de Regio Deal gebruikt. De totale investering in diverse projecten is ruim € 38,4 miljoen; 28% daarvan komt uit de Regio Deal bijdrage van het Rijk en 72% is volledig uit de Achterhoekse samenwerking bijgedragen. Daarvan is de bijdrage van ondernemers en organisaties substantieel: 40%. De cofinancie­ring vanuit de regio is daarmee fors hoger dan de 50% die nodig is. In vergelijking met andere regio’s is de Achterhoek concreter in de uitvoering, waarvoor het Rijk ons complimenten heeft gegeven. Het is positief dat de cofinanciering zo voortvarend wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten. De samenwerking binnen de regio is intensiever geworden en er is betere focus op doelen en resul­taten.

636