HomeProjecten en Subsidie

Projecten en Subsidie

Bekijk onze lopende projecten om aan haken of ideeën op te doen. Neem contact op met de programmaregisseur van de thematafel voor meer informatie over projecten.

Projectidee aanmelden en subsidie aanvragen

Heb je een project(idee) dat past binnen de Achterhoek Visie2030? Deze visie richt zich op het versterken van de Achterhoek als leefbare regio, productieve regio, gekwalificeerde regio, bereikbare regio, schone regio en gezonde regio. Meld je dan graag bij ons!

“Samen innoveren en versterken we de Achterhoek!”

Subsidiestromen
Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een projectidee komt tot leven door samen plannen te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden:

 1. Regio Deal
  We zijn trots op de ‘deal’ die we met het Rijk hebben gemaakt. Hiermee kunnen we veel kansrijke initiatieven in onze mooie regio financieren. Lees voor meer informatie de Samenvatting Regio Deal Achterhoek. De provincie draagt bij aan veel Achterhoekse projecten, ook hierin vervullen wij een coördinerende rol.
  De Regio Deal  is een Rijksbijdrage van € 20 miljoen voor de jaren 2019-2022. In Regio Deal zijn op programmaniveau afspraken gemaakt. De middelen uit de Regio Deal worden besteed aan projecten die passen binnen de programmalijnen in de Regio Deal Achterhoek.
 2. Gebiedsopgave Provincie Gelderland
  De provincie draagt bij aan veel Achterhoekse projecten, waarin wij een coördinerende rol vervullen.
  Provinciale Staten heeft voor de periode september 2016 t/m 2020 ruim 11,5 miljoen voor de Achterhoek beschikbaar gesteld. Elf  miljoen hiervan is de afgelopen jaren toegekend aan projecten vanuit het veld. De middelen van de gebiedsopgave worden sinds 2019 als cofinanciering gekoppeld aan de Regio Deal.
  Lees hier wat de Achterhoek in 2019 met de gelden gedaan heeft.
 3. Investeringsfonds
  Het regionale investeringsfonds is gevuld met incidentele middelen, onder andere voor cofinanciering van Regio Deal-projecten.
  Ook de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling (krimpgelden) zijn opgenomen in dit fonds. Deze loopt in 2021 af.
 4. Interreg
  Het Europese INTERREG programma 2014-2020 is afgelopen. De Achterhoek deed mee aan twee projecten: Spreek je buurtaal en MINT. Voor de nieuwe INTERREG periode kunnen nieuwe projecten worden ingediend. De zeven gemeentelijke Duitslandcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol. Zij acteren tussen de Euregio en de thematafels om nieuwe projecten te selecteren.
 5. LEADER
  LEADER Achterhoek stelt subsidie vanuit de Europese Unie beschikbaar voor lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. LEADER Achterhoek is bestemd voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, buitengebied Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk  voor de jaren 2015-2022. Zie ons LEADER programma met subsidiemogelijkheden.
 6. MKB-deal
  De Achterhoek is één van de eerste negen regio’s die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is omarmd voor het sluiten van een MKB-Deal. Lees meer.

We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiering en cofinanciering.

Lopende projecten
Voorbeelden van inmiddels gestarte projecten in de Achterhoek zijn:

 

 • SmartHub Industry Incubator: Facilitairen van startende bedrijfjes (startups) in innovatieve broedplaatsen. Met als doel het aanjagen van innovatie en binden van (jong) talent. DRU Industriepark in Ulft is de meest recent toegevoegde broedplaats.
 • Fonds voor Talentontwikkeling: Met vouchers kunnen mensen tot MBO niveau 1 t/m 4 en aansluiting op Associate Degree (AD) geschoold worden voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.
 • Zonvarken: bedrijven gaan in dit project maximaal 50 zeugen houden op een wijze die maximaal aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het effect zal dan zijn dat het vlees van kwalitatief hoger niveau is, dat varkensboeren een kleinschalig alternatief kan worden geboden, met een reëel verdienmodel en dat inhoud worden gegeven aan kringlooplandbouw voor varkensbedrijven.
 • Cirkelregio Achterhoek: Vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek. Voorbeeld is het circulair slopen/oogsten in relatie tot materiaalhergebruik en circulaire bouwen en circulair aanbesteden.
 • Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen: Flexibele tijdelijke woonvormen als oplossing voor de huidige mismatch op de woningmarkt
 • SMAAS Achterhoek: Het aantrekkelijk bereikbaar maken van toeristische locaties en overnachtingsmogelijkheden. Er komen deelfietsen op enkele stations en bij enkele overnachtingsmogelijkheden. Toeristen kunnen de deelfietsen gebruiken met een app (eventueel i.c.m. een arrangement) en krijgen aanbiedingen te zien vanuit de toeristische sector.