| | |

Ruimtelijke opgaven krijgen plek in regioarrangementen

We hebben veel ambities in Gelderland. Zoals woningen bouwen, de energietransitie, natuur herstellen en landbouw duurzamer maken. Als we dat allemaal doen, moet onze provincie bijna twee keer zo groot zijn. We moeten dus kiezen en slim combineren. Dat doen we samen met anderen.

Gelderse aanpak: samen en in samenhang 

In Gelderland bepalen we samen met de 51 Gelderse gemeenten, 3 waterschappen en het Rijk de koers voor de komende 20 tot 30 jaar. We werken vanuit de dynamiek en het karakter van de 7 Gelderse regio’s. Wat voor regio willen ze zijn? Wat hoort daarbij en past dat? Hoe krijgen we dat voor elkaar en in welk tempo? Dat werken we per regio uit en daar maken we afspraken over die we vastleggen in regioarrangementen. 

Maatwerk per regio 

Op 11 juli 2023 bespraken Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de regioarrangementen (PDF 1.5 MB). Het college stelt vast dat de samenwerking tussen de vier overheden vertrouwen geeft voor het vervolg en hecht er veel waarde aan de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Per regio is maatwerk nodig om bijvoorbeeld te komen tot goed natuurbeheer, waarbij we zuinig zijn op landbouwgrond. We zien met elkaar de nut en noodzaak van een passende energie-infrastructuur. Daarvoor zijn ook landelijke afspraken nodig. Het college ziet dat de woon- en werkopgave een belangrijke plek heeft in de regioarrangementen, zowel voor de grote steden als voor dorpen en kleine kernen, en is daar blij mee. Tegelijkertijd wil het college meegeven dat er meer aandacht mag zijn voor de ‘leefbaarheid’ en de impact van alle opgaven op onze inwoners. We werken immers aan een schoon, gezond, veilig en welvarend Gelderland voor iedereen.

Vervolg  

Gedeputeerde Staten geven op 5 september 2023 hun inhoudelijke reactie op de regioarrangementen. Daarbij betrekken ze de uitgangspunten uit het coalitieakkoord. Tussen september en november 2023 worden de stukken gemeentelijk besproken. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf over het tempo van besluitvorming en de manier waarop zij de raden en algemene besturen betrekken. Ook worden in deze periode de stukken besproken met Provinciale Staten. De reacties worden verwerkt in de aangescherpte regioarrangementen. De colleges van burgemeester en wethouders, dijkgraaf en heemraden en Gedeputeerde Staten nemen naar verwachting hierover in december 2023 een besluit. De regioarrangementen samen vormen de basis voor een ruimtelijk voorstel dat provincie Gelderland in december aan het Rijk aanbiedt. Hierin laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland.

Bron: provincie Gelderland