Studiedag veehouderij bij Kenniswerkplaats Achterhoek

De Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) organiseerde 4 juli samen met 4Groen, ForFarmers en KTC De Marke een ‘Melkers van Morgen’ een studiedag speciaal voor docenten veehouderij. Het optimaliseren van efficiënte ruwvoerteelt met minimale belasting van het milieu stond centraal. Ruim vijftig docenten veehouderij uit Noordoost-Nederland kwamen af op de workshops en demonstratievelden met innovaties in de ruwvoerteelt.

Gezonde bodem
Voor een optimale ruwvoerteelt is een gezonde bodem van groot belang, naast andere factoren als spreiding in pH, plaatsspecifiek bemesten, vanggewas, compost, rasverschillen, teeltrisico’s, gewasbescherming, inkuilmanagement en kwaliteit van water. Veehouders blijken hier nog zeer verschillend mee om te gaan. Er is dus nog veel winst te behalen door optimaal management. Door de steeds geavanceerdere techniek is het mogelijk steeds nauwkeuriger te meten en ook specifieker te bemesten, zaaien, et cetera. De komende jaren zullen de mogelijkheden alleen maar toenemen. Het is van groot belang dat het onderwijs deze ontwikkelingen volgt.

Demonstratievelden
In principe draait het op alle demonstratievelden om het zo efficiënt mogelijk produceren van ruwvoer en vervolgens melk, met een minimale milieubelasting. Er werd veel praktische informatie geboden over zaken als bodemprofiel, beworteling, alternatieve gewassen, groenbemesters na en onder de maïsteelt, bemestingsniveaus en gewasbescherming. Een primeur was het onderzoeksresultaat met shredlage maïs. Dit is maïs die veel grover gehakseld is, maar waarvan de korrels toch echt verpulverd zijn in een korrelkneuzer. Uit een voerproef met 80 melkkoeien bleek er geen verschil te zijn tussen melkproductie met shredlage maïs en gewoon gehakselde maïs. De ervaringen met shredlage zijn heel positief.

Inkuilen
In het onderzoek is ook gekeken naar de verdichting van de kuil. Omdat shredlage maïs langer gehakseld is, was de verwachting dat het product moeilijker aan te rijden zou zijn en daardoor veel broeigevoeliger. Onderzoek wijst uit dat bij goed inkuilen –  dunne laagjes met voldoende zwaar materiaal aanrijden – de kuil met shredlage ook prima te verdichten is. Van de onderzochte kuilen waren zowel de minst verdichte en de meest verdichte shredlage kuilen. De manier van inkuilen en aanrijden is dus veel belangrijker dan de lengte van het product. Na de workshops in het veld was er een gemeenschappelijk drankje en kon men netwerken. Bij de slotvraag: ’wie gaat er tevreden naar huis?’ stak iedereen spontaan zijn hand op.

Bekijk de lezingen van de studiedag op Groen Kennisnet.

De Kenniswerkplaats Achterhoek richt zich op een toekomstgerichte aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt met nadruk op de sectoren agro(food) & duurzame leefomgeving en op de ontwikkelthema’s: circulair, biobased en smart.