Achterhoek wil samen met provincie aan de slag

De Achterhoek ziet de provincie als samenwerkingspartner. Lees de brief of de Lobbyfolder  die Regio Achterhoek en Achterhoek2020 aan de Statenfracties hebben gestuurd over samenwerking in de komende Statenperiode.

 

Geachte Statenfracties, geachte formateur,

De band tussen Gelderland en de Achterhoek is de afgelopen vier jaar steviger geworden en vruchtbaar gebleken. Samen met u hebben wij veel van de grond gekregen. Wij zien ernaar uit om onze samenwerking in de komende Statenperiode te continueren en deze waar mogelijk nog effectiever te maken.
Wij vragen u de komende periode een partnership met ons aan te gaan om onze ambities te realiseren: de ontwikkeling van de Achterhoek tot Smart Industry Regio, aanpak van leegstaand vastgoed en een goede bereikbaarheid van onze regio. Ook verzoeken wij de provincie om een coördinerend gedeputeerde het programma ‘krimp’ in portefeuille te geven, gezien de impact die de demografische ontwikkelingen op alle beleidsterreinen meebrengen.

Smart Industry
De Achterhoek heeft Gelderland en de rest van de wereld veel te bieden, waaronder haar hoogwaardige en innovatieve (maak)industrie. Om de regionale economie substantieel te versterken, willen we de kansen die ‘smart industry’ biedt aangrijpen en dit concept in zoveel mogelijk economische sectoren en branches doorvoeren. Zie hierover meer onder het kopje ‘Werken’.
Wat heeft de Achterhoek nodig om deze ‘smart economy’ aan te jagen? Ondernemers en (juist opgeleide) werknemers die hier banen vinden, prettig kunnen wonen en zich snel en goed kunnen verplaatsen. De thema’s: Werken, Wonen en Bereikbaarheid zijn voorwaarden voor onze ambitie en vormen daarom de hoofdopgaven van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020. Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties hebben samen met de provincie deze agenda opgesteld om onze regio ‘toekomstproof’ te maken.

Krimpstatus
Dat het Rijk de Achterhoek eind 2014 de krimpstatus heeft toegekend, zien wij als erkenning van ons actieve beleid van de afgelopen jaren en als een geweldige kans voor de ontwikkeling van onze regio. We zouden graag zien dat de provincie die kans samen met ons verzilvert en zich ook de komende periode een stabiele bondgenoot toont. We denken hierbij onder andere aan nieuwe investeringsafspraken als vervolg op het Regiocontract 2012-2015.

Werken

  • De Achterhoek ziet de kansen die ‘smart industry’ biedt voor de (maak)industrie en wil deze met beide handen aangrijpen. De Achterhoekse (maak)industrie kenmerkt zich door een ongekend vernieuwingsvermogen en bezit daarmee een enorme groeicapaciteit. De (maak)industrie is goed gepositioneerd om door verdergaande integratie van ICT in ontwerp- en productieprocessen het succes en de omvang van haar producten en diensten te vergroten. We vragen de provincie om een partnership met ons aan te gaan in de ontwikkeling van deze ‘slimme economie’, bijvoorbeeld op het vlak van energiegebruik en (digitale) samenwerking tussen bedrijven.
  • Het wegnemen van de grensbarrière tussen Achterhoek en Duitsland kan de regionale economie een belangrijke impuls geven. We hopen dat de provincie samen met ons optrekt in de realisatie van verbindingen met Nordrhein-Westfalen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: het bevorderen van de Duitse taal in het onderwijs op alle niveaus en een Euregionaal arbeidsmarktbeleid.

Wonen

  • De kernen en het buitengebied van de Achterhoek zien zich geconfronteerd met een niet terug te draaien leegstand van zowel particulier-, maatschappelijk-, commercieel- als agrarisch vastgoed. De komende jaren zullen zo’n 1.500 agrarische bedrijven stoppen. In krimpgebieden lost de markt dit uiteindelijk niet meer op. Door particulieren en agrarische bedrijven gunstige regelingen te bieden, kunnen we hen stimuleren om tot sloop over te gaan. Desondanks blijft (co)financiering van overheden noodzakelijk.
  • We gaan graag een partnership met de provincie aan om gezamenlijk het probleem van leegstand van vastgoed op te pakken. Dit kan onder meer door samen te werken aan verandering van wet- en regelgeving en het opstellen van een transformatiefonds. Maar ook door een investering in het project ‘Zon op het erf’: sloop van leegstaande schuren op boerenerven (tevens asbestsanering) en deze erven vervolgens voorzien van zonnepanelen. Zo ontstaan fraai in het landschap ingepaste zonneboerderijen.
  • Ook  willen wij graag samen met de provincie invulling geven aan het Gelders Energieakkoord. Dat de provincie bij de uitvoering van het Gelders Energieakkoord investeert in Achterhoekse projecten achten wij van groter belang dan een investering in een provinciaal projectbureau.

Bereikbaarheid

  • De spoorverbinding tussen Arnhem en Winterswijk en de N18/A18 zijn beiden levensaders voor de Achterhoek en essentieel voor een snelle en betrouwbare bereikbaarheid van economische centra, voorzieningen en hoger onderwijs. Wij achten het volgende dan ook noodzakelijk om de komende jaren een goede bereikbaarheid van en naar de Achterhoek te garanderen:
    – Investeren in de verdubbeling van het spoor tussen Arnhem en Doetinchem;
    – Opwaardering van de N18/A18.

Tijdens het fractievoorzittersdebat in de Achterhoek op 11 maart is de intentie voor aanleg van dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem uitgesproken. We rekenen er daarom op dat u deze uitdaging samen met ons aangaat.

Samenwerking, nu en straks!
Graag gaan wij over deze en andere ambities in gesprek met de coalitiepartijen en met de afzonderlijke Statenfracties. Wij zijn ervan overtuigd dat de provinciale ambities veel overlap vertonen met die van de Achterhoek.
Wij zien uit naar de voortzetting van onze prettige samenwerking met het provinciebestuur van Gelderland. Daarom nodigen wij de nieuwe Gedeputeerde Staten graag uit om kennis te maken met enkele projecten van de Achterhoek Agenda 2020. Details daarover ontvangt u in de loop van het voorjaar.

Graag tot ziens in de Achterhoek!

Met vriendelijke groet,

Niels Joosten,                                                    Foppe Atema,

voorzitter Regio Achterhoek                          voorzitter stuurgroep Achterhoek 2020