Achterhoekse lobby effectvol: vijf miljoen naar regio

De Achterhoek komt vanaf 2016 samen met acht andere krimpregio’s in aanmerking voor een rijksbijdrage van in totaal 11,2 miljoen euro. Alleen gebieden met een verwachte bevolkingsdaling van minimaal 3 procent komen in aanmerking voor deze decentralisatie-uitkering. De Achterhoek zal naar verwachting een miljoen euro per jaar ontvangen gedurende vijf jaar. Dat valt op te maken uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De huidige krimpregeling verdwijnt. In september worden de bedragen definitief vastgesteld.

Succesvolle lobby
De verdeling ervan is zowel gebaseerd op de bevolkingsdaling in het verleden als de verwachte krimp in de toekomst. De Achterhoek heeft een succesvolle lobby gevoerd om de criteria hiervoor aangepast te krijgen, zodat er ook middelen naar de ‘krimpende’ maar volop actieve Achterhoek gaan. De minister stelt voor de bedragen toe te kennen aan de grootste gemeente in elke regio die voldoet aan het criterium van minimaal 3 procent verwachte bevolkingsdaling. Met die wijze van toekenning verwacht Binnenlandse Zaken ‘een regionale en integrale aanpak van de krimpproblematiek te bevorderen.’ Besluitvorming over de besteding van de middelen is aan de regio. Te denken valt daarbij aan projecten om de economie te stimuleren en de kwaliteit en bereikbaarheid van voorzieningen op een slimme manier in stand te houden.