Buurtaalonderwijs in Nederlands-Duitse grensregio’s

Afgelopen donderdag 22 september is het Nederlands-Duitse project ‘Spreek je buurtaal – Sprich deine Nachbarsprache’ officieel goedgekeurd. In dit project staat het geven van kwalitatief hoogwaardig buurtaalonderwijs (Duits of Nederlands) op basisscholen in het EUREGIO-grensgebied centraal.

Leerlingen in de Achterhoek groeien op in een unieke omgeving. Zo dicht bij de Duitse grens kunnen zij in korte tijd in het buurland staan en komen zij snel in aanraking met de Duitse taal en cultuur. Om optimaal te profiteren van de kansen die wonen in een grensregio hen biedt, nu én in de toekomst, is het cruciaal dat zij de buurtaal leren. En dat begint al op de basisschool.

Succesvolle pilots

Mede op basis van positieve ervaringen met buurtaalonderwijs in Limburg, zijn de afgelopen jaren diverse pilotprojecten in de Achterhoek (zoals ‘Buurtaal jong leren’) en Twente opgezet. Doel was om het leren van de Duitse buurtaal ook in deze grensregio’s in het basisonderwijs te introduceren en met succes! Dit vervolgproject ‘Spreek je buurtaal – Sprich deine Nachbarsprache’ bouwt voort op deze pilots en gaat eind oktober van start op scholen in Achterhoek en Twente.

Grensoverschrijdend buurtaalonderwijs

De deelnemende scholen bieden het buurtaalonderwijs aan in de groepen die zij passend vinden, zowel in onder- als bovenbouw. Dit gaat naar eigen inzicht en behoefte van de school. Alle scholen werken in grensoverschrijdende partnerschappen samen, zodat zowel leerlingen als leerkrachten op een doeltreffende, leuke manier kennis van de buurtaal en -cultuur opdoen. Aan het project nemen ongeveer veertig Nederlandse en Duitse basisscholen deel, met in totaal 5000 leerlingen.

Drempels die scholen ervaren om de buurtaal in hun onderwijsprogramma op te nemen worden weggenomen door het opleiden van leerkrachten op het gebied van de taal en vakdidactiek en het (door)ontwikkelen van passende lesconcepten en -materialen. Tevens wordt geïnvesteerd in brede netwerkvorming en de verankering van inhoudelijke en strategische samenwerking, door het opzetten van een expertise- en coördinatiepunt buurtaalonderwijs in het EUREGIO-gebied.

Ruimte voor extra scholen

Het project biedt nog ruimte aan zo’n 5 Nederlandse en 3 Duitse basisscholen om deel te nemen vanaf januari 2017. Geïnteresseerde en enthousiaste scholen kunnen zich t/m 1 november 2016 melden bij projectleider Tom Lamers (t.lamers@aalten.nl / +31 543 493333).

Organisatie

Projectpartners en medefinanciers zijn Regio Achterhoek, gemeente Aalten (projectleiding), Bezirksregierung Münster, Landesschulbehörde Niedersachsen en verscheidene Nederlandse schoolbesturen. Het project heeft een totale omvang van 2,6 miljoen euro, met een looptijd van vier jaar. Het merendeel van de financiering (€1,7 miljoen) komt uit het Europees subsidieprogramma INTERREG VA.

Andere partijen die financieel bijdragen zijn de Nederlandse Taalunie en 16 Nederlandse en Duitse gemeenten. Voor de Achterhoek betreft het de gemeenten Aalten, Oude IJsselstreek en Winterswijk, omdat de deelnemende scholen uit deze regio in die gemeenten liggen.