Hoe verbind je preventie met sport en bewegen in een regio?

In 2018 werden twee belangrijke nationale akkoorden gesloten: het Sportakkoord en het Preventieakkoord. Deze akkoorden overlappen wanneer sport- en preventiedoelen elkaar kunnen versterken. De overheid stimuleert die verbinding dan ook graag. In de Achterhoek worden preventie en sport inmiddels zowel bestuurlijk als uitvoerend met elkaar verbonden. Een voorbeeld voor andere gemeenten en regio’s? |
Pascal Kamperman is sinds 2017 projectleider van het regionaal initiatief Achterhoek in Beweging. Uit deze samenwerking (zie kader) kwam onder andere het regionale Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek 2020 – 2030 tot stand. Pascal licht de regionale samenwerking toe: “De gemeenten wilden samen de positie van sport verstevigen.
Als relatief kleine gemeenten heb je ieder op zich weinig slagkracht, maar het bundelen van krachten biedt wel kansen. Al snel werden enkele grote regionale spelers aangehaakt, die zich wilden verbinden met sport en beweegactiviteiten. Zorgverzekeraar Menzis bijvoorbeeld; vanuit de behoefte om een gezondere leefstijl te bevorderen waarmee de aanspraak op zorg kan worden verminderd. Ook de Rabobank, die zich wilde inzetten voor de duurzame Open Club gedachte, sloot zich aan. Zo had iedere partij een eigen inbreng.”

Over Achterhoek in Beweging
Het programma is in 2016 opgezet namens acht wethouders Sport van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Pascal Kamperman – gedetacheerd vanuit de voetbalbond KNVB en zelf Achterhoeker – onderzocht samen met de acht gemeenten en elf strategische regionale partners zoals bedrijven, de provincie en enkele regionale zorg- en onderwijsinstellingen, hun behoeften en mogelijkheden om sportinitiatieven in de regio verder te ontwikkelen en te verstevigen.

Van lokaal belang naar regionale boodschap
Pascal: “Een belangrijke uitdaging was bijvoorbeeld een thema als ‘regionaal samenwerken en lokaal uitvoeren’.  Want hoe verbind je acht lokale belangen en visies aan elkaar? En hoe vertaal je dat vervolgens naar een regionale boodschap? We hebben bijvoorbeeld veel aandacht gegeven aan hoe sportbeleidsmakers, sport als middel kunnen introduceren voor vraagstukken van andere gemeentelijke domeinen. Door sport ook buiten het sportdomein een rol te geven, leg je namelijk andere verbindingen. We hebben alle gemeenteraden actief betrokken bij dat proces. Want alleen vanuit een breed gemeentelijk draagvlak konden we regionale strategische partijen benaderen met een werkelijk mandaat.” 

Verbinding met preventie
De verbinding tussen preventie en sport komt in de Achterhoek op verschillende manieren tot stand. Zo is Pascal ook verbonden aan een ander regionaal samenwerkingsverband: 8RHK ambassadeurs, dat de ontwikkeling van de Achterhoek vanuit 6 brede maatschappelijke thema’s stimuleert. Ook hier werken gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen. Van één van de thema’s, De Gezondste Regio, is Dorien van der Meer programmaregisseur. Zij werkt onder andere aan de ontwikkeling van een Regionaal Preventieakkoord.

Vertaalslag naar regionale doelen
Dorien vertelt: “Aan de bestaande leefstijlthema’s van het landelijke preventieakkoord zoals alcohol, roken en overgewicht, hebben wij een aantal regionale doelen toegevoegd. Daarbij gaat het vooral over de voorwaarden die we willen realiseren, om mensen in staat te stellen werkelijk voor een gezonde leefstijl te kiezen. Denk dan bijvoorbeeld aan armoede en schuldenproblematiek: we willen financiële drempels wegnemen. Denk ook aan het realiseren van toegankelijke ontmoetingspunten en aan het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen.” 

Verbinding met regionaal sportakkoord
“Doordat er al een regionaal sportakkoord lag, was samenwerking met Achterhoek in Beweging logisch”, gaat Dorien verder. “We hebben op twee manieren de verbinding gelegd: enerzijds door preventiethema’s in de sportwereld te introduceren. Zoals het vertalen van Achterhoek Rookvrij naar de rookvrije sportarena. Daarnaast hebben we sport en bewegen binnen de zorginstelling ingezet, bijvoorbeeld door beweegstimulering voor ouderen. Dat draagt niet alleen bij aan fysieke fitheid maar biedt ook een sociale ontmoetingsmogelijkheid. Daarmee kun je bijvoorbeeld ook eenzaamheid onder ouderen voorkomen.”

Bron: allesoversport.nl
Lees hetzelfde artikel op de website