Kernenfoto’s: op weg naar uitvoering

Het project Kernenfoto’s is afgerond en heeft een uitgebreide adviesrapportage opgeleverd. Daarin staan de belangrijkste thema’s, kansen en opgaven voor het wonen & leven in de 21 hoofdkernen, het buitengebied en de kleine kernen in de Achterhoek. Het rapport is bedoeld als handreiking voor alle partijen in de Achterhoek die willen bijdragen aan leefbare en levendige kernen in een krachtige regio.
Bekijk het Adviesrapport Kernenfoto’s Achterhoek.

Uitdagingen
De grootste uitdagingen voor de Achterhoek gaan over de aanpak van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad (onder andere verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen), de herbestemming en sloop van leegstaand vastgoed, (bereikbaarheid van) voorzieningen en het benutten en faciliteren van initiatieven van onderop. Daarnaast blijft aandacht voor het proces zoals monitoring van de ontwikkelingen, een integrale aanpak en heldere communicatie van belang.

Regionale Woonagenda
Een deel van de opbrengst van het project Kernenfoto’s wordt vertaald in de Regionale Woonagenda 2015-2025. Deze Woonagenda bevat ambities, acties en procesafspraken voor het wonen in de Achterhoek. Omdat het project Kernenfoto’s een bredere insteek had dan alleen ‘wonen’, worden ook (vervolg)projecten gestart in het kader van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020.

Uitvoeren
Voor eind mei besluiten de gemeenteraden en besturen van de woningcorporaties over de Regionale Woonagenda. Deze wordt tevens aangeboden aan de Stuurgroep Achterhoek 2020. Zij nodigt in juni maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewonersorganisaties uit om met ideeën en voorstellen te komen die helpen om de doelen en ambities uit de Woonagenda te verwezenlijken. Op basis hiervan komt er in de tweede helft van 2015 een uitvoeringsprogramma.

Meer informatie bij Hans Suurmond.