|

Met gebundelde kracht goed wonen in een vitale Achterhoek, met de Regionale Woonagenda 2023-2030

Het is goed wonen in de Achterhoek, dat willen we zo houden. Voor onze inwoners en voor mensen die Achterhoeker willen worden. Om daarbij te helpen is er door ondernemers, organisaties en gemeenten in de Achterhoek én de provincie Gelderland een nieuwe regionale woonagenda opgesteld. De Regionale Woonagenda is door de board van 8RHK ambassadeurs vastgesteld en wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de zeven Achterhoekse gemeenteraden. Arjen van Gijssel, thematafelvoorzitter Wonen & Vastgoed bij 8RHK ambassadeurs: “Er is sterk samengewerkt in de regio tussen deelnemende organisaties om de verschillende ambities op de woningmarkt een plek te geven. Samen hebben we meer slagkracht om de bestaande woningvoorraad en leefomgeving toekomstbestendig te maken en woningbouw te versnellen. Een voorbeeld is een initiatief van bouwondernemers, woningcorporaties en makelaars in de regio ‘Van dromen naar doen’ met concrete voorstellen om de bouw te versnellen. Dit doen we allemaal voor onze inwoners en om de Achterhoek aantrekkelijk te houden voor nieuwe inwoners.”

Aanpak
Concreet kent de Regionale Woonagenda vier regionale programmalijnen: 1) Vergroten woningvoorraad en versnelling productie.  2) Investeren in de kwaliteit van de bestaande woningen door zoveel mogelijk te verduurzamen en levensloopbestendig maken, 3) De Achterhoek, een plek voor iedereen – dus ook voor jonge huishoudens, starters, ouderen, arbeidskrachten en aandachtsgroepen. We hanteren de landelijke afspraak om bij nieuwbouw 28% sociale huur en 32% betaalbare koop tot maximaal €355.000 te bouwen; en 4) Wonen als integrale gebiedsopgave, rekening houdend met andere gebruikers en doelen van de ruimte waar we met zijn allen gebruik van maken.

Woondeal
Gedurende het proces om te komen tot een nieuwe Regionale Woonagenda vroeg minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting om het maken van afspraken over woningbouw. De te sluiten Woondeal Achterhoek ligt in het verlengde van de agenda. Daarin worden afspraken gemaakt over de bouw van 8.390 woningen, met voor de lange termijn een achterliggend geambieerd doel van 11.500 woningen. Daarmee bijdragend aan de Nationale Woon- en Bouwagenda van de minister die in maart de woondeals in Gelderland, en dus die van de Achterhoek, ondertekent. Arjen van Gijssel: “We hebben een grote opgave in de Achterhoek en voor betaalbare nieuwbouw in onze vele (kleine) kernen. Doordat we de identiteit van onze regio willen behouden, moeten er naast wat grotere uitbreidingslocaties ook meer en kleinere inbreidingslocaties gerealiseerd worden. We hebben een belangrijke boodschap aan het Rijk dat hier extra geld voor nodig is.” De recent verschenen woon- en vastgoedmonitor onderschrijft de ambitie van de Achterhoek om flink bij te dragen aan het doel voor meer woningen in Nederland.