|

Partners Aanpak droogte Achterhoek zetten samenwerking voort

In de Achterhoek zetten de regionale partners verdere stappen in de aanpak van de klimaatverandering. Negentien regionale partners hebben op maandag 14 februari unaniem de bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek ondertekend. Hiermee hebben ze afgesproken zich samen in te blijven zetten voor droogte- en klimaatmaatregelen voor zowel de korte als de lange termijn in de verschillende deelgebieden van de Achterhoek. Alle betrokken partijen zijn overtuigd van de urgentie van droogte en klimaatverandering en willen doorpakken. Dit maakt deze bundeling van krachten met zoveel partners op dit thema uniek.

In 2020 is door elk van de bestuurders ondersteuning uitgesproken voor het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’. Dit was de opmaat tot de gezamenlijke aanpak van de droogte en klimaatverandering in de Achterhoek. Met als uitgangspunt met elkaar structurele oplossingen te zoeken om een balans te vinden tussen weersextremen, van te nat en te droog. De samenwerking en de opgedane ervaring van de afgelopen jaren wordt benut om voor 2022-2023 de droogteaanpak te combineren met andere grote vraagstukken zoals stikstof, woningbouw en groene energie.

Resultaten
De droogteaanpak Achterhoek heeft verschillende resultaten opgeleverd in 2020-2021. Zo zijn er in nauwe samenwerking met agrariërs weer meer droogtestuwen geplaatst. Droogtestuwen houden het water op watersysteem-niveau op een grotere schaal vast. En dat is nodig is: water zo lang mogelijk vasthouden, in plaats van water zo snel mogelijk afvoeren. De verwachting is dat het aantal stuwen komende jaren oploopt tot in totaal 250 – 400. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen. Er zijn verder verschillende locaties die integraal worden aangepakt, initiatieven die aansluiten bij toekomstige plannen. Met name in Winterswijk, Landgoederenzone Baakse Beek, ’t Klooster en Zutphen. Zo wordt nu in ‘t Klooster geëxperimenteerd met een duurzamere manier van drinkwater winnen en zoeken partijen in de landgoederenzone samen met landgoedeigenaren en boeren naar klimaatbestendige inrichting in combinatie met betere verdienmodellen. En in Nationaal Landschap Winterswijk wordt de koppeling gelegd tussen maatregelen tegen droogte in combinatie met de aanpak van bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.

Fikse opgave
De opgave is groot. Als er niets gedaan wordt, zullen natuur, landschap en landbouw de komende decennia grote schade ondervinden van droogte en klimaatveranderingen. Analyse van het bodem- en watersysteem in de Achterhoek laat zien dat als er 100 mm extra water vastgehouden wordt in de winterperiode, het gebied beter voorbereid is op droogte in het groeiseizoen. Een fikse opgave die van alle partijen structurele en ingrijpende maatregelen vraagt. Deze verantwoordelijkheden zijn nu vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst.

Partners
De samenwerkende partijen zijn: Achterhoek ambassadeurs, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap, Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Doetinchem, Gemeente Lochem, Gemeente Montferland, Gemeente Oost-Gelre, Gemeente Oude IJsselstreek, Gemeente Winterswijk, Gemeente Zutphen, LTO-Noord, Natuurmonumenten, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel.      

Foto: Bestuurders Achterhoek verbinden zich aan gezamenlijke Aanpak Droogte.