|

Politiek Achterhoek laat zich horen tijdens 1e Achterhoek Raad dit jaar

De Achterhoek Raad vergaderde maandagavond 3 april voor de eerste keer in dit kalenderjaar in de DRU Cultuurfabriek. De raad werd bijgepraat over verschillende regionale onderwerpen, drie  moties vreemd op de agenda werden ingebracht door diverse raadleden. De eerste motie riep op tot onderzoek naar een klimaatabonnement voor het OV, de tweede tot meer geld voor de politiecapaciteit in de Achterhoek en de derde tot actie naar aanleiding van het rapport ‘Elke regio telt’. De microfoon werd rijk benut; er was volop discussie om samen de Achterhoek te versterken.

Moties over klimaat-abonnement OV, Politiecapaciteit en rapport ‘Elke regio telt’.
Maarten op de Weegh, van PvdA Achterhoek, diende mede namens GroenLinks Achterhoek de motie ‘Onderzoek Klimaat-abonnement OV Achterhoek’ in. “De Achterhoek heeft de ambitie om de CO2-uitstoot veroorzaakt door verkeer en vervoer in de Achterhoek in 2030 met 60% terug te dringen. Wij stellen voor om te onderzoeken of het mogelijk is om een ‘klimaatabonnement’ voor het OV in de Achterhoek te realiseren.” Zo stellen beide fracties voor te kijken of er goedkope abonnementen voor schoolgaande kinderen mogelijk zijn en om abonnementen te koppelen aan de Gaon-app. ‘Pijnpunten’ in de bespreking waren dat de OV-concessies een provinciale aangelegenheid zijn en dat de regio daar niet eigenstandig in kan handelen. Boardlid Bart Porskamp maakte duidelijk dat de regio op de verschillende tafels meepraat als het gaat om de OV-concessies. Om in elk geval het huidige niveau van het openbaar vervoer in de Achterhoek te behouden en dat wat in de motie staat ook de aandacht heeft. Voor de PvdA en GroenLinks was dat reden om de motie niet in stemming te brengen, maar aan te houden.

Op initiatief van de CDA en VVD fracties dienden dertien fracties de motie ‘Vergroten politiecapaciteit’ in. Zij roepen daarin de burgemeesters van de Achterhoek en de voorzitter van de Achterhoek Board, Mark Boumans, op om gezamenlijk op te trekken richting Rijksoverheid voor meer politiecapaciteit in Oost-Nederland en in het bijzonder de Achterhoek. Landelijk nieuws en onderzoeken daarover kwamen onlangs naar buiten. Als voorzitter van de Achterhoek Board benoemde Mark Boumans twee aspecten. Ten eerste dat in de vergelijking tussen de politiecapaciteit van de bijna even grote politiedistricten Amsterdam-Amstelland en de Achterhoek, de Achterhoek slechts 1000 agenten en 6 bureaus heeft, terwijl Amsterdam-Amstelland zo’n 5000 agenten en 20 bureaus. Ten tweede dat door de sluiting van het cellencomplex in Doetinchem er in de Achterhoek minder arrestaties worden verricht. Dat heeft een negatief effect op het aantal agenten, omdat dit aantal onder andere afhankelijk is van het aantal arrestanten. Mark Boumans: “Deze motie zie ik vooral als een steun in de rug.” De motie werd met algehele stemmen aangenomen.

Waar de motie ‘Vergroten politiecapaciteit’ op één onderwerp in achterstelling van de regio’s ten opzichte van de Randstad inzoomde, behandelde de motie ‘Regio Achterhoek slaat met de vuist op tafel’ deze achterstelling in algemene zin. De motie werd ingediend door PvdA Achterhoek en werd ook door alle fracties ondersteund. Er werd gepleit voor extra lobby richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het dichten van de kloof tussen regio’s en de landelijke overheid. Aanleiding is het rapport ‘Elke regio telt’ dat eind maart verscheen. Mark Boumans lichtte het proces van aanvraag van de misgelopen Regio Deal toe en uitte zijn verontwaardiging richting het Rijk over het niet toekennen ervan: “Als we de volgende aanvraag niet volledig krijgen, de 40 miljoen, voel ik me geschoffeerd. Vier jaar lang hebben we nauw samengewerkt met het Rijk in de vorige Regio Deal periode. Als we dan in het aanvraagformulier een samenvatting geven met verwijzing naar onderliggende documenten, vind ik dat we vanuit dat partnerschip op zijn minst een waarschuwing konden krijgen dat het aanvraagformulier uitgebreider moest. De minister heb ik vooral aangesproken op het feit dat het meeste geld naar de Randstad is gegaan.”

Vragen over de Noordelijke aftakking van de Betuwe Route,  Plan-MER voor windbeleid en de Psychische gezondheid van de Achterhoekse jongeren
Naar aanleiding van verschillende publicaties werden vragen gesteld over het Plan-MER voor windbeleid en RES provincie Gelderland, de impact van het bezoek van bondskanselier Scholz op de Noordelijke Aftakking van de Betuweroute en de psychische gezondheid van de Achterhoekse jongeren.

Ook werd de raad meegenomen in de uitvoering van de onlangs door de zeven gemeenteraden vastgestelde Regionale Woonagenda en de gesloten Woondeal Achterhoek. Els Birkenhäger, lid Achterhoek Board, informeerde de Raad hierover. Boardlid Bart Porskamp nam de Achterhoek Raad mee in de ‘Aanpak Energie-opgave’.

De volgende vergaderingen van de Achterhoek Raad zijn op 25 september en 11 december 2023.

Alle bijbehorende documenten
Alle bijbehorende stukken zijn te vinden op: https://8rhk.nl/vergaderstukken-achterhoek-raad/

In de media
Lees hier de artikelen die De Gelderlander en Omroep GLD schreven over de vergadering van de Achterhoek Raad.