Procesbegeleider krimp basisonderwijs aangesteld

Per 1 januari 2013 gaat Henkjan Kok aan de slag als procesbegeleider krimp basisonderwijs in acht Achterhoekse gemeenten. Zijn belangrijkste taak is gemeenten en schoolbesturen bewust te maken van de gevolgen van krimp, het in gang helpen zetten van (proactief) beleid en het verspreiden en delen van kennis.
 
De demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen die op op dit moment en in de toekomst zullen gaan spelen, hebben grote invloed op het onderwijs in de Achterhoek.
 
Zo zorgt de vergrijzing in de periode 2010-2020 voor een daling van het leerlingenaantal met 20 tot 30 procent. Daarnaast wordt het onderwijs geconfronteerd met andere regelgeving van de rijksoverheid en de vraag naar professionalisering en kwaliteitsverbetering om de veranderingen het hoofd kunnen te bieden.

Procesbegeleider
Vrijwel alle schoolbesturen en gemeenten bereiden zich voor om belangrijke stappen te zetten in de aanpak van de krimp, waarbij het belangrijk is om hen bij dit proces te ondersteunen. In het kader van de afspraken tussen provincie en gemeenten in de Achterhoek (Regiocontract) is bij de provincie Gelderland een aanvraag ingediend om een procesbegeleider aan te kunnen stellen. Bij het tekenen van dat Regiocontract en na besluitvorming in Provinciale Staten werd in het voorjaar van 2012 het hiervoor vereiste geld beschikbaar gesteld.

De heer Kok is al vele jaren in het Achterhoekse onderwijs actief, onder andere als directeur van IJsselgroep en Iselinge Hogeschool. Daarnaast is hij bestuurder van het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek. Ook is hij namens het onderwijs lid van de werkplaats Innovatieve & duurzame economie en heeft hij namens de maatschappelijke organisaties zitting in de Regiocommissie Achterhoek.

Opdracht
Als procesbegeleider heeft Kok de opdracht om de onderwijsbesturen en gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, instrumenten en kwaliteit van het onderwijs in het licht van de veranderende context met betrekking tot krimp en ontgroening, daarbij rekening houdend met de wens om de professionaliteit en kwaliteit van het onderwijs te garanderen of zelfs te verbeteren. Henkjan Kok zal gedurende twee dagen per week voor een termijn van twee tot drie jaar met deze opdracht aan de slag gaan.

Zijn hoofdtaak is het bij elkaar brengen van de verschillende partijen en hen ondersteunen bij het zetten van vervolgstappen richting het verminderen van de kwetsbaarheid van het onderwijs (o.a. door gebrek aan omvang van schoolbesturen of omvang van scholen in (kleine) kernen). Hij zal daarbij maatwerk leveren richting gemeente- en schoolbesturen over vestiging, spreiding, clustering of sluiting van onderwijsaccommodaties. Dit alles moet leiden tot kwalitatief goed basisonderwijs dat evenwichtig door de regio verspreid beschikbaar blijft.