| |

Projectleider huisvesting arbeidsmigranten gestart

Arbeidsmigranten verdienen een goede huisvesting en dito voorzieningen in de Achterhoek. Extra urgent in een steeds krapper wordende regionale arbeidsmarkt, waar grote behoefte is aan extra arbeidskrachten. Het doel is om een plan hiervoor dit najaar voor te leggen aan de zeven gemeenteraden die de Achterhoek telt. Norbert Berns is gestart als projectleider huisvesting arbeidsmigranten om het proces te begeleiden.

Vijfpuntenplan
Norbert Berns heeft de opdracht om verdere uitvoering te geven aan het vijfpuntenplan dat ongeveer een jaar geleden door de thematafel Wonen & Vastgoed is vastgesteld. Kort gezegd: regionaal beleid maken en stimuleren van totstandkomen van nieuwe locaties. Hierbij is het handig dat Norbert al ervaring heeft met het toepassen van het beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten in de gemeente Doetinchem. 
Zoals hij zelf zegt: ‘Een boeiend thema op het snijvlak van leefbaarheid, wonen, economie en ondernemerschap, waar ik veel energie van krijg’. Hij streeft ernaar om de Achterhoek een goed thuis te laten bieden aan deze buitenlandse werknemers, die zo hard nodig zijn. ‘Uiteindelijk willen wij dat ze voor onze regio kiezen als hun (tijdelijke) werk- en woonplaats. Hiervoor is het nodig om onze gastvrijheid ook voor deze groep te doen gelden.’  
Vragen of suggesties? Neem contact op via n.berns@8rhk.nl of 06 45 73 30 86.