Regio Deal Achterhoek officieel een feit

Vandaag zetten het Rijk, provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs hun handtekening onder de Regio Deal Achterhoek. Daarmee is de deal nu ook formeel bekrachtigd.

Een jaar geleden kreeg 8RHK ambassadeurs goed nieuws uit Den Haag: het Rijk honoreerde de Regio Deal Achterhoek met daaraan gekoppeld een budget van € 20 miljoen euro. In de driekwart jaar daarna hebben Rijk, provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs de Regio Deal samen uitgewerkt. In juli werd de deal vervolgens naar de Kamer gezonden; voor 8RHK ambassadeurs het signaal dat we konden beginnen met de uitvoering. En nu dus de kers op de taart; de formele ondertekening van de Regio Deal, in Villa Ruimzicht in Doetinchem.

Felicitatie

Tegelijk met de ondertekening ontvingen alle Tweede Kamerleden, coördinerend minister Carola Schouten van LNV en haar collega’s van de ministeries van BZK, JenV, OCW, EZK en IenW een felicitatie van 8RHK ambassadeurs. Hoewel het Rijk de Achterhoek de Regio Deal aanbiedt, vinden wij dat het Rijk trots mag zijn op de krachtige Achterhoek die waardevol is voor heel Nederland. Een innovatieve en economisch sterke regio met  ruimte voor wonen, werken en leven.

Vergroten welvaart
Rijk, provincie en Achterhoek willen met de Regio Deal Achterhoek de brede welvaart van inwoners en bedrijven in onze regio vergroten. We richten ons daarvoor op drie aspecten: de economie, de leefomgeving en de bestuurlijke slagkracht in de regio. We zien deze drie als sterk samenhangend.

Wat doen we?
We maken projecten mogelijk die de economie stimuleren en die bijdragen aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook ondersteunen we projecten die een goed en gezond woon- en leefklimaat bevorderen en die de bereikbaarheid van en binnen de regio verbeteren. Tenslotte stimuleren we een sterke bestuurlijke samenwerking in de Achterhoek. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige regio.

Hoe kan ik meedoen met de Regio Deal? Van projectidee tot besluit

Iedereen kan een projectidee voorleggen aan een van de zes Thematafels. De tafel kijkt of het projectidee inhoudelijk past in de Visie 2030/ Regio Deal. Zo ja, dan kan het project verder worden uitgewerkt. De Thematafel kan de projectaanvrager ondersteunen om tot een volwaardig projectvoorstel, inclusief financieringsvoorstel te komen. Ook andere Thematafels kunnen betrokken worden; integraal en in samenhang werken is het sleutelwoord.

Onafhankelijke toets
Provincie Gelderland en 8RHK Ambassadeurs toetsen vooraf of een project in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de Regio Deal. Criteria hiervoor zijn: meervoudige opgave, draagvlak, cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, resultaten inwonerspanel Achterhoek Spreekt en eventuele MeeKoppelKansen met andere Rijksprogramma’s. De Thematafel beoordeelt het projectvoorstel uiteindelijk op inhoud, volledigheid en financiële onderbouwing en geeft vervolgens een advies aan de Achterhoek Board.

Besluit
De Achterhoek Board besluit op zijn beurt of het project akkoord is voor financiering. Het algemeen bestuur besluit formeel en neemt in principe het besluit van de Achterhoek Board over. Hierna zorgt 8RHK Ambassadeurs voor de administratieve afhandeling van de projectaanvraag en stelt een bijdrage vast.

De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig investeringsprogramma (2019–2022) van veertig miljoen euro en is gebaseerd op de Achterhoek Visie die tot 2030 loopt.
Lees de Samenvatting RegioDeal Achterhoek.

(* Namens het Rijk tekenden vertegenwoordigers van de ministeries van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), JenV (Justitie en Veiligheid), OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), EZK (Economische Zaken en Klimaat) en IenW (Infrastructuur en Waterstaat. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog tekende namens provincie Gelderland en voorzitter van de  Board Mark Boumans tekende 8RHK Ambassadeurs).