|

Regiobeeld Achterhoek: zorgvraag en -aanbod in 2040

We staan de komende jaren voor een uitdaging. Door bijvoorbeeld vergrijzing vragen inwoners steeds meer zorg en ondersteuning. Daartegenover staat dat er steeds minder zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers zijn. Landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) geven de richting aan voor oplossingen en werken aan meer gezondheid en welzijn voor iedereen. Een eerste stap in deze akkoorden is het in kaart brengen van de uitdagingen in de regio. Onder regie van Coöperatie Menzis, gemeente Doetinchem en GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben de Achterhoekse gemeenten, (zorg)organisaties en andere betrokken partijen hiervoor het Regiobeeld opgesteld.
In het Regiobeeld staan de huidige vraag en aanbod van zorg en ondersteuning in de Achterhoek en de verwachte vraag en aanbod in 2040. Ook bevat het Regiobeeld cijfers over demografie, sociaaleconomische status en leefstijl van inwoners. Deze factoren kunnen het gebruik en de vraag naar zorg en ondersteuning beïnvloeden. Met de cijfers uit het Regiobeeld kunnen zorgaanbieders, gemeenten en de zorgverzekeraar voor de meest urgente uitdagingen in de Achterhoek plannen maken. Bij voorkeur samen met professionals, patiënten en inwoners.
Een paar conclusies uit het Regiobeeld van de Achterhoek:

  • Er is sprake van dubbele vergrijzing: tussen 2023 en 2040 neemt in de Achterhoek het aandeel inwoners van 65-79 jaar toe van 18,8% naar 21,8%. Het aandeel inwoners ouder dan 80 jaar stijgt van 6,2% naar 11,1%. Vooral de groep kwetsbare ouderen neemt toe, bijvoorbeeld door dementie.
  • Het aantal inwoners in de Achterhoek met één of meer chronische aandoeningen blijft de komende jaren stijgen, maar blijft lager dan in de rest van Nederland.
  • We zien een toename in de gezondheidsverschillen. Met name mensen met een lagere sociaaleconomische status lopen een groter risico op gezondheidsproblemen.
  • Bij jongeren en (jong)volwassenen is een toename te zien van psychosociale en/of psychische aandoeningen.
  • Het aandeel rokers en mensen dat overmatig alcohol drinkt vertoont een dalende trend. Het alcoholgebruik ligt wel boven het landelijk gemiddelde, in 2020 voldeed 66% van de volwassen en 49% van de ouderen niet aan de alcoholnorm.
  • Het aandeel mensen met overgewicht vertoont een stijgende trend, ondanks dat er meer wordt gesport en bewogen. In de Achterhoek hebben meer mensen overgewicht dan gemiddeld in Nederland.

Meer gezondheid voor alle Achterhoekers
Wilja Strating, manager Zorg bij Menzis licht toe: ‘’Op dit moment is er in de Achterhoek nog sprake van een passende zorgvraag en een passend zorgaanbod. Door ontwikkelingen zoals de dubbele vergrijzing, grotere gezondheidsverschillen en meer mentale problemen, verwachten we dat dat in de komende jaren verandert.” Jorik Huizinga, wethouder publieke gezondheid van de gemeente Doetinchem, laat namens de Achterhoekse gemeenten weten: “Het is dus extra belangrijk dat gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar samen met professionals, inwoners en patiënten een plan maken en werken aan meer preventie en gezondheid voor alle Achterhoekers.”

Vervolg
Het Regiobeeld Achterhoek vormt samen met de andere uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord de basis voor het Regioplan van de Achterhoek. In het Regioplan staat straks de gezamenlijke aanpak voor de uitdagingen en knelpunten in zorg en welzijn. Het Regioplan van de Achterhoek wordt eind 2023 opgeleverd.
Regiobeelden van andere regio’s vindt u hier.