Uitvoeringsagenda2.0: focus op Smart Werken

Er komt een nieuwe versie van de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, waarin het concept ‘Smart Werken’ leidend is. Het is de bedoeling dat de achterbannen van de samenwerkende partners in de Achterhoek (de drie O’s) hierover begin volgend jaar een advies geven en deze Uitvoeringsagenda2.0 onderschrijven.

Waarom deze focus?
Uit krimponderzoek is gebleken dat scherpe keuzes maken en het draaiende houden van de economie belangrijke instrumenten zijn om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen op te vangen en de welvaart aan te jagen. Focussen op één kwaliteit of kracht van de Achterhoekse economie en vervolgens samenwerken in een cluster om deze kwaliteit optimaal te benutten, is hiervoor een effectieve aanpak. In de Achterhoek is de innovatieve maakindustrie een krachtige en onderscheidende motor. De kansen die Smart Werken biedt, geven deze sector een zeer positief toekomstperspectief. Bij Smart Werken gaat het erom het maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie- en technologische ontwikkelingen om efficiënter, flexibel en op maat te kunnen en produceren en werken. Het gaat hierbij zeker niet alleen om de maakindustrie: Smart Werken biedt ook vele kansen voor sectoren als de Zorg of Agro/food. Denk aan de mogelijkheden van digitale communicatie (voor zorg of productie op afstand), de inzet van zorg- of productierobots of het gebruik van slimme sensoren in de bodem of op landbouwmachines. Smart Werken vormt daarom de kern van de Uitvoeringsagenda2.0.

Totaalaanpak
Randvoorwaarden voor Smart Werken zijn ‘het creëren van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘het optimaliseren van de fysieke en digitale infrastructuur’, oftewel aandacht voor Wonen en Bereikbaarheid: naast Werken de andere twee thema’s van de Uitvoeringsagenda. Deze thema’s vormen een samenhangend geheel, waardoor de Uitvoeringsagenda2.0, inclusief uitgewerkte programmalijnen een totaalaanpak is voor een toekomstbestendige en vitale Achterhoek.

Proces
De nieuwe Uitvoeringsagenda Achterhoek komt tot stand met inbreng van de samenwerkende partijen in Achterhoek2020, zoals de regiegroep Smart Industry, de verschillende regionale portefeuillehoudersoverleggen, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, de kennismakelaars van Achterhoek2020, Achterhoek20202Jong, AGEM en vele anderen. Een goede onderlinge afstemming is nodig. Hiervoor leggen bijvoorbeeld de samenwerkende gemeenten via Regio Achterhoek hun inbreng voor aan de stuurgroep Achterhoek2020. De stuurgroep stelt daarna een conceptversie van de Uitvoeringsagenda op en vraagt de achterbannen in februari  om reactie en draagvlak. De definitieve Uitvoeringsagenda wordt in april aangeboden aan de provincie Gelderland als inbreng voor de Gebiedsopgave Achterhoek en andere programma’s. Daarnaast is de agenda natuurlijk een uitnodiging aan alle andere partners van de Achterhoek om mee te doen.

Dynamische agenda
De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020 is dynamisch. Dit betekent dat er voortdurend nieuwe projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd om de doelen op het gebied van Werken, Wonen en Bereikbaarheid te realiseren.

Zie ook www.smarthub.nl