Verkeersmodel voor de Achterhoek

De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst, ook op het gebied van mobiliteit. De werkplaats Slim & snel verbinden en het intergemeentelijk overleg Mobiliteit willen weten wat de effecten zijn van de demografische (en andere) ontwikkelingen op bijvoorbeeld de automobiliteit. Welke maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer zijn nodig voor een vitale Achterhoek op weg naar 2020/2030?

 

Analyse
Het nemen van verkeersmaatregelen is meestal kostbaar en middelen zijn vaak beperkt. Dat vraagt om goed onderbouwde beslissingen die zijn gebaseerd op een analyse van zowel de huidige als de toekomstige situatie. Het is moeilijk om hierin zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen. Wat betekent bijvoorbeeld de vergrijzing voor de automobiliteit? Vergrijzing leidt niet tot minder verplaatsingen, zoals vaak wordt verondersteld. Een verkeersmodel kan hierin duidelijkheid verschaffen. Tot nu toe was zo’n model niet voor de gehele Achterhoek beschikbaar.

Verkeersmodel
Een verkeersmodel is een computermodel van de werkelijkheid met een blik op de toekomst. Het biedt een vereenvoudigde weergave van de werkelijke verkeerssituatie en geeft inzicht in de huidige en toekomstige verkeers- en vervoersstromen. Een verkeersmodel is dus een ‘glazen bol’ om de toekomstige verkeersstromen te voorspellen. Bij het opstellen wordt de huidige situatie als uitgangspunt genomen met daaraan toegevoegd alle nu te voorziene toekomstige ontwikkelingen, zoals bevolkingsopbouw, de spreiding van voorzieningen, woningbouw, veranderingen in de infrastructuur en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Royal HaskoningDHV stelt voor de Achterhoek een verkeersmodel op dat gebruikt kan worden voor het doorrekenen van lokale en regionale projecten op het gebied van verkeer en vervoer, zoals de optimale ontsluiting van regionaal bedrijventerrein De Laarberg naar de A1 en Duitsland en de potentie van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Het model biedt daarmee inzicht in (toekomstige) knelpunten en oplossingsrichtingen.

Prognoses
Het model wordt opgesteld voor de acht gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) op basis van sociaal-economische gegevens uit 2012. Het geeft prognoses voor de jaren 2020 en 2030. De werkplaats Slim & snel verbinden en het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit hebben besloten dat gemeente Doetinchem met het verkeersmodel gaat rekenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het in kaart brengen van de effecten van het doortrekken van de A15 op het Achterhoekse wegennet.

Informatie is op te vragen bij Joris Wagemakers, procesondersteuner Regio Achterhoek, j.wagemakers@regio-achterhoek.nl en Linda Nieuwenhuis, gemeente Doetinchem, l.nieuwenhuis@doetinchem.nl.