|

Werken aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek (WATEA)

Bekijk de video waarin wordt uitgelegd wat het programma WATEA inhoudt. Binnenkort volgen er meer video’s waarin steeds een specifieke vraag of thema centraal staat, bijvoorbeeld ‘Stoppen met je boerenbedrijf.’

Wat is WATEA?

In het programma Vitaal Buitengebied uit de Regio Deal Achterhoek staan doelstellingen om te komen tot toekomstgerichte erven. Stichting Ruimtevitaal Regisseurs heeft daarvoor het programma Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek (WATEA) opgesteld. Met dit programma wil zij aanjager zijn van een duurzame ontwikkeling van een vitaal buitengebied Achterhoek door samen met de bewoners, eigenaren, voormalige agrariërs en agrarisch ondernemers te werken aan een vitaal en toekomstgericht erf.

Veel eigenaren van erven kampen met nieuwe regelgevingen en vragen over de toekomstbestendigheid van hun erf. Zoals de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing, andere functies of woonvormen op het erf. Of het beëindigen van het bedrijf met alle financiële- en emotionele gevolgen van dien. Het project helpt agrariërs met verschillende behoeften: doorontwikkelen, omschakelen, stoppen, of anders.

Omvangrijk traject met perspectief voor eigenaren van erven

Door advies- en begeleidingsgesprekken met een financiële tegemoetkoming in de vorm van adviesvouchers, wordt ingezet op perspectief bij de eigenaren. Via een keukentafelgesprek wordt eerst breed ingegaan op de vragen van de erfbewoner(s), zodat zicht komt op de belangrijkste items voor ondersteuning. In dit omvangrijke traject zijn inmiddels al ruim 300 ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd met erfbewoners.
Lees meer over dit project

WATEA
Bezoekadres
Pastoor Vernooijstraat 16
7071 BR Ulft
Telefoon 0315 – 711355
Email info@watea.nl