Kernenfoto’s halverwege eerste fase

Het project Kernenfoto’s is bedoeld om de Achterhoekse kernen sterk en mooi te houden. De gemeentelijke werkgroepen hebben veel materiaal verzameld afkomstig uit eigen data, gesprekken met instellingen en uit de door inwoners aangeleverde foto’s van ‘parels en puinhopen’ in hun woonkern. Er komen onder andere factsheets, SWOT-analyses en diverse kaarten die laten zien wat het huidige aanbod (woningen, voorzieningen, leegstand) is, welke kansen er liggen en welke projecten gestart zijn of zullen starten.
Ook zijn dilemma’s, conclusies en vragen geformuleerd ter voorbereiding op de bijeenkomsten in juni en juli met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Tijdens die bijeenkomsten worden de beelden, die op basis van objectieve gegevens zijn verkregen, getoetst aan het beeld van andere partijen en inwoners.

In 2025 ruim 240 voetbalvelden aan leegstaand vastgoed
Een inventarisatie laat zien dat de komende tien jaar veel vastgoed leeg komt te staan. Het gaat om scholen, kerken en zorgcentra, maar ook om winkels, kantoren en agrarisch vastgoed. Naar verwachting zal 40 tot 50% van de boeren in de regio gaan stoppen. De grond wordt in de meeste gevallen verkocht of verpacht, maar schuren en stallen komen leeg te staan. Hoe deze enorme leegstand op te vangen, is een majeur vraagstuk dat om een onconventionele aanpak vraagt.

Kernenfoto’s in de schijnwerpers
Het project Kernenfoto’s is in april gepresenteerd tijdens een bijeenkomst waaraan gemeenten en provincies in anticipeerregio’s deelnamen. Samen met de ministeries van BZK en I&M werd nagedacht over oplossingen rondom wonen, woonomgeving en zorg. De aanwezigen vanuit de ministeries waren enthousiast over de Achterhoekse aanpak en gaan voorstellen om het project Kernenfoto’s te agenderen voor het jaarlijkse Krimpcongres.

Bottom-up aanpak succesvol
Op 16 april  2014 vond het eerste Dorpenlab Achterhoek plaats. Er werd onder meer stilgestaan bij een aanpak waarin inwoners die ideeën hebben, een helpende hand krijgen om deze te realiseren. Het bij elkaar brengen van een vraag en concreet aanbod bleek succesvol. Uit de gesprekken en enquêtes blijkt dat er volop ideeën zijn die uitgevoerd kunnen worden.

Andere regio’s naar de Achterhoek
Begin 2014 bracht krimpregio Parkstad Limburg een werkbezoek aan de Achterhoek. De Limburgse delegatie kon zien hoe beleidsmakers hier met het krimpvraagstuk omgaan. De overeenkomst tussen beide regio’s is dat zij ‘demografisch omdenken’ goed in de praktijk brengen. Beide gebieden buigen zich al jaren over de vraag hoe een krimpregio aantrekkelijk wordt en blijft. De Limburgse delegatie kreeg uitleg over de Regionale Woonvisie en het Regionaal Uitvoeringsprogramma Detailhandel (RUDA) en bezocht daarna  het DRU-Industriepark.
In maart was er een excursie in het kader van ‘Anticiperen op Bevolkingskrimp’. Verschillende regio’s in grensgebieden kwamen naar de Achterhoek. Ook zij moeten inspelen op veranderende omstandigheden. Hoe doen zij dat? Dit werkbezoek draaide om uitwisseling en kennisdelen.

Dwarsverbindingen
Er gebeurt ontzettend veel in de Achterhoek. Om te voorkomen dat we dubbel werk doen of informatie gaan missen, zijn de verbindingen tussen het project Kernenfoto’s en wonen en zorg, basisonderwijs, detailhandel, basismobiliteit en enkele kleinere thema’s in beeld gebracht.

Basisonderwijs
De Transitieatlas Basisonderwijs is in april, mei en juni op tournee langs alle gemeenten. De inzichten uit de atlas bieden ondersteuning bij het maken van keuzes rondom eventuele sluiting van scholen.

Voorzieningen en mobiliteit
Erica van Helten, stagiaire bij de provincie Gelderland, doet een afstudeeronderzoek naar bereikbaarheid van voorzieningen. Zij brengt de dynamiek in de kernen Gaanderen, Terborg en Silvolde in beeld. De conclusies van haar onderzoek kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van beleid voor bereikbaarheid van voorzieningen.

Ontwikkelingen in de zorg
Er zijn veel onduidelijkheden over de toekomstige inrichting van het zorglandschap. Op de lange termijn lijken vraag en aanbod, regionaal gezien, in balans. Lokaal is er wel sprake van overschotten in de ene gemeente en tekorten in sommige andere, afhankelijk van de beschikbare budgetten.
Op de korte termijn kan een overschot van vastgoed ontstaan door het vervallen van de zorgbudgetten voor de lagere zorgzwaartepakketten . De trend is dat mensen langer thuis blijven wonen; dit vraagt om nieuwe manieren van zorg verlenen.