| |

Stem op een kandidaat met hart voor de Achterhoek! Bijvoorbeeld Tobias Holtman uit Aalten (CU, plaats 7)

Wat is volgens u het beste dat de Achterhoek te bieden heeft aan Nederland en hoe zou u dat concreet willen maken?
De Achterhoek is een regio die veel te bieden heeft en op heel veel manieren bijdraagt aan Nederland. Bijvoorbeeld de manier van samenwerken op bestuurlijk niveau, een mooie samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De Achterhoek is zeer divers, we hebben kennis en kunde op veel gebieden, zoals slim werken, innovatie, circulaire economie en de energietransitie. In de Achterhoek zijn veel mooie initiatieven en projecten, die andere delen van Nederland ook kunnen gebruiken voor hun uitdagingen en vraagstukken.

Wat denkt u de komende periode voor de Achterhoek te kunnen betekenen?
Meer oog voor het platteland vanuit de Rijksoverheid en een sterkere verbinding tussen de Achterhoek en Den Haag. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat Nederland pas een mooi land is als iedere regio sterk is. Ik wil een bijdrage leveren aan het basisvoorzieningenniveau in de regio’s. Dit niveau moet op orde worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan goede toegankelijke en bereikbare zorg, met voldoende huisartsen, verloskundigen en spoedzorg, maar ook aan voldoende veiligheidsdiensten, zoals ambulances en brandweer, voldoende openbaar vervoer en scholen en woningen voor starters en senioren.

U bent ongetwijfeld bekend met het rapport Elke Regio Telt. Wat neemt u uit dit rapport mee als u verkozen wordt?
De ChristenUnie heeft in het verkiezingsprogramma staan dat alle aanbevelingen uit het rapport ‘Elke regio telt’ zouden moeten worden overgenomen. Wat mij aanspreekt is de aanbeveling dat de dieperliggende oorzaak van de kloof aangepakt moet worden. Er moet een omslag in het beleid  komen, waarin het perspectief van de regio in elke afweging vanuit het Rijk aanwezig is. Door steeds de vraag te stellen of een afweging evenwichtig uitpakt voor alle regio’s. Dat is een mooie basishouding, die ik mee zal nemen naar Den Haag. Daarnaast vind ik de concrete aanbeveling om de beleids- en investeringslogica van het Rijk te herijken passend. Investeringen moeten niet langer vanzelfsprekend leiden tot sterker te maken wat al sterk is, maar er moet stelselmatig worden gekeken naar wat deze ingrepen en investeringen betekenen voor de brede welvaart in elke regio.

In iedere regio spelen issues, zoals bijvoorbeeld vergrijzing, stikstofproblematiek, landbouwtransitie en het woningtekort. Zo ook in de Achterhoek. Welk issue in onze regio pakt u als eerste op?
Bestaanszekerheid van mensen en de betaalbaarheid van het leven. Veel mensen in Nederland – ook in de Achterhoek – hebben het financieel gezien erg lastig. De ChristenUnie pleit daarom voor rust in het huishoudboekje. Dat vraagt om forse ingrepen, waar mensen meer zekerheid door krijgen, welvaart eerlijker wordt verdeeld en iedereen op een fatsoenlijke wijze kan leven. Voldoende inkomen, een betaalbare woning en bereikbare en toegankelijke zorg zijn daarin essentieel.